2020-05-06 09:11Nyheter

60204-1 listad under maskindirektivet

null

Nu är standarden för maskiners elutrustning listad under maskindirektivet.

Den 1 april 2020 listade EU-kommissionen den senaste utgåvan av den europeiska standarden för maskiners elutrustning under maskindirektivet 2006/42/EG. Det är EN 60204-1 från 2018 som i Sverige fastställts av SEK Svensk Elstandard och getts ut som SS-EN 60204-1, utg 4:2018.

Listningen i Europeiska unionens officiella tidning innebär att standarden nu harmoniserats. En maskin som har tillverkats enligt standarden kan därför anses överensstämma med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktivet.

SS-EN 60204-1 innehåller den europeiska standarden på svenska och engelska. Den bygger på motsvarande internationella standard IEC 60204-1:2016. För den som vill använda den svenska standarden vid kontakter utanför Europa finns de ursprungliga formuleringarna i en bilaga. Den förra utgåvan av SS-EN 60204-1 från 2007 gäller ej från och med 2021-09-14 och fram till dess gäller alltså båda utgåvorna parallellt.

Se preview på SS-EN 60204-1 här. Med funktionen preview kan man få en introduktion, genom att fritt ladda hem förord, inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning.

Nyheter i SS-EN 60204-1, utg 4:2018

Bland det som är nytt i den senaste utgåvan av SS EN 60204-1 märks att avsnitten om skyddsledare har utökats, liksom avsnitten om trådlösa styrsystem och om skydd mot felaktig funktion i styrkretsar. Särskilt för tillämpningar med varvtalsstyrda motorer har standarden kompletterats och förtydligats och avsnittet om verifiering är omarbetat. Standarden skiljer nu också tydligare mellan anordningar för nödstopp och för nödbrytning.

Nytt är också att utrustningens kortslutningstålighet ska bestämmas. Avsnitten om överströmsskydd och automatisk frånkoppling har utökats och anpassats till motsvarande avsnitt i Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00. Listan över erforderlig teknisk dokumentation har kortats och i en ny bilaga anges vilka dokumentationsstandarder som ger vidare vägledning. Ny är också en informativ bilaga med metoder för att minska inverkan av elektromagnetiska störningar.

Svenska specialister har deltagit i arbetet genom SEK TK 44 Elutrustning för maskiner som organiseras av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC och som också är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen.

En annan standard inom området är SS-EN IEC 62046 som beskriver hur man använder ljusbommar, ljusridåer och liknande utrustning för att för att minimera risker från farliga delar i maskiner.

En värdefull hjälp är också SEK Handbok 456, Maskinhandboken – Maskiners elutrustning. Den varvar användbar information med praktiskt underbyggda konstruktionsråd och ger praktisk vägledning till fordringarna i SS-EN 60204-1 och andra standarder som kan gälla för maskiner. En översikt över vilka kabeltyper som är lämpliga för olika användningar finns i SEK Handbok 435 Vägledning vid användning av lågspänningskablar, med hänsyn till sådant som miljöförhållanden, belastningsförmåga och driftklass.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson