2014-10-31 07:52Nyheter

60439-1 upphävs, SANT eller FALSKT?

null

Både och är svaret. Helt lätt är det inte men SEK Svensk Elstandard reder ut begreppen. 

Sedan den nya grundstandarden för kopplingsutrustningar SS-EN 61439-1 fastställdes 2010 har de insatta vetat att den gamla SS-EN 60439-1 gäller till början av november 2014. Nu är vi där och de flesta verkar ha hittat den nya standarden och satt sig in i de nya verifieringsmetoder detta innebär.

Tilläggsdelarna 3-6, (till exempel SS-EN 61439-3) har fastställts mellan 2011 och 2013 och de upphäver de gamla delarna SS-EN 60439-2, -3, -4 och -5. Övergångstiden för dessa tilläggsdelar har lite eftersläpning jämfört med del 1 på grund av senare fastställelse och gäller in i 2015, för del 5 (kabelskåp) till och med ända fram till januari 2016. Eftersom tilläggsdelarna används tillsammans med del 1, gäller SS-EN 60439-1 tillsammans med respektive SS-EN 60439-del fram till de gamla tilläggsdelarnas upphävandedatum.

Eftersom den nya SS-EN 61439-2 är en del med ny omfattning och inte ersätter någon annan standard gäller den tillsammans med den nya SS-EN 61439-1.

Nyheterna i den nya huvudstandarden

Avsnitten om typprovning har ersatts med ett långt mer detaljerat avsnitt om konstruktionsverifiering. Enligt denna verifieringsprocess, finns flera olika möjligheter för tillverkaren. Om testning inte utförs kan i vissa fall beräkningar eller tillfredställande konstruktion användas för att uppfylla standardens fordringar. Benämningarna typkontrollerad och delvis typkontrollerad utrustning är borttagna från standarden. Ett av de tidigare bekymren i standarden var de olika tolkningar om hur temperaturstegringprov skulle göras. Vägledning temperaturstegring, sammalagringfaktorer, verifiering av kortslutningshållfasthet m m finns samlat i bilagorna i del 1.  

Denna standardserie ligger inom arbetsområdet för SEK TK 121B, Kopplingsutrustning för lågspänning, (tidigare SEK TK 17D). Som ledamot av en SEK teknisk kommitté får du bland annat tillgång till standarder inom arbetsområdet och tidig förvarning om kommande förändringar i standarderna. Dessutom fungerar ofta en SEK TK som ett bra nätverk inom arbetsområdet.

Vill du veta mer om hur du kan vara med och påverka innehållet i kommande standarder kan du ringa SEKs kansli på 08-444 14 00 eller skicka e-post till sek@elstandard.se.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson