2014-04-24 15:56Nyheter

Accelererad provning

null

Ny standard ger vägledning vid accelererad provning av produkter.

Den nya standarden, SS-EN 62506, Metoder för accelererad provning av produkter, ger vägledning vid tillämpning av olika metoder för accelererad provning för mätning eller förbättring av produkters funktionssäkerhet (reliability). För tillförlitligheten är det av största vikt att de potentiella felmoder, som kan förväntas vid användning av produkten eller enheten identifieras och undertrycks.

Syftet med accelererad provning är att inom en komprimerad eller accelererad tidsperiod antingen identifiera potentiella svagheter i konstruktionen eller ge information om enheternas tillförlitlighet, eller för att förbättra funktionssäkerhet eller tillgänglighet. Standarden behandlar accelererad provning, både av system och produkter som kan repareras och som inte kan repareras. Den kan bland annat användas för provning med bestämd varaktighet och provning för funktionssäkerhetstillväxt.

Accelererad provning kan användas för objekt på olika nivåer, med och utan programvara, och kan användas tillsammans med olika slags tillförlitlighetsprovning. SS-EN 62506 ger vägledning till några vanliga typer av accelererad provning, t ex HALT och HAST. Den bör användas tillsammans med standarder för statistiska metoder för provning, t ex:

Samtliga dessa svenska (engelskspråkiga) standarder är identiska med motsvarande internationella standarder (IEC 62506, IEC 61124, IEC 61649 och IEC 61710) som genom samarbetet i CENELEC också fastställts som europeisk standard, identiska i 33 europeiska länder. Genom den tekniska kommittén SEK TK 56, öppen för alla intresserade företag och organisationer, deltar svenska intressenter i arbetet med standarder för tillförlitlighet, underhållssäkerhet och liknande frågor.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk