2020-01-30 13:52Nyheter

All solenergi är inte solceller

null

All solenergi är inte solceller – också termisk solkraft är en teknik på frammarsch.

Man kan också producera solel genom att solen värmer upp och förångar en vätska som sedan driver en turbin eller motor med en generator. Tekniken lämpar sig kanske främst för större anläggningar. I ett förslag till standard för konstruktion av sådana kallar man anläggningar med en effekt under 50 MW för små.

Arbete med olika standarder som ska vara till hjälp vid konstruktion och provning av anläggningar för termisk solkraft pågår i den internationella organisationen IEC. Den första av dem fastställdes 2019 som svensk standard SS-EN IEC 62862-3-2, Termisk solkraft – Del 3-2: System och komponenter – Allmänna fordringar och provningsmetoder för stora kollektorer med paraboltråg. Se preview på de inledande avsnitten av SS-EN IEC 62862-3-2. Den grupp inom IEC som arbetar med dessa, IEC TC 117, har tidigare gett ut en ordlista (det brukar man börja med) och ett par rapporter om väderdata och solinstrålning.

På gång är bland annat standarder om konstruktion och provning av anläggningar och av de parabolformade spegeltråg som kanske är den vanligaste spegeltypen. Också en del om provning av stora kollektorer med fresnellinser har startats. Det är alltså standardisering i teknikutvecklingens framkant och svenska företag, högskolor och myndigheter kan delta genom den svenska spegelkommittén SEK TK 117 Termiska solkraftverk.

För vanliga solceller, solpaneler och tillhörande utrustning tas standarder fram i IEC TC 82 där den svenska spegelkommittén är SEK TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi. Till exempel finns riktlinjer och rekommendationer för stora markplacerade anläggningar med solceller i skriften IEC TR 62738. Bland de många pågående projekten märks en nyutgåva av IEC 62446-1 (i Sverige SS-EN 62446-1) för dokumentation, provning för idrifttagning och för besiktning av nätanslutna anläggningar med solceller. Standarder från IEC brukar antas som europeisk standard och fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, svensk medlem i IEC sedan 1907 och av regeringen utsedd svensk standardiseringsorganisation.

Genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard kan du hålla koll på nya standarder från bland annat SEK TK 82 och SEK TK 117.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström