2014-08-14 09:12Nyheter

Ångturbiner – en del av energisystemet

null

Ånga verkar onekligen artonhundratal, men ångturbiner har fortfarande en roll att spela i energisystemet.

Traditionellt drivs turbiner med ånga från ångpannor som eldas med kol eller olja, eller med ånga som alstras i kärnreaktorer, men bränslet kan också vara avfall eller flis. Det är särskilt vanligt i ortsnära kraftvärmeverk, som förutom el också producerar fjärrvärme. Ungefär åttio procent av all el som produceras i världen kommer från ångturbindrivna generatorer. På senare år har det blivit aktuellt att också driva turbiner med ånga som alstras på annat sätt, t ex i termiska solkraftverk. I sådana kraftverk koncentreras solljuset så mycket, att ånga kan bildas för att driva en turbin.

Den tekniska kommittén TC 5 i IEC arbetar med internationella standarder för ångturbiner. IEC är den internationella organisationen för standardisering på det elektrotekniska området och att ångturbinerna hör hemma där, beror helt enkelt på att IEC var den internationella organisation för standarder och tekniska regler som fanns när frågan väcktes en gång - 1911. På samma sätt arbetar IEC TC 4 med vattenturbiner, medan IEC TC 3 skriver grundläggande internationella standarder för teknisk dokumentation för alla tekniska områden.

I det senaste numret av IEC e-tech står mer om arbetet med standarder inom olika energiområden, t ex för ångturbiner och för marin energi (vågkraft) som behandlas i IEC TC 114, en av de yngsta tekniska kommittéerna.

För de tekniska kommittéerna i IEC organiserar SEK Svensk Elstandard svenska referensgrupper - spegelkommittéer – där svenska företag och organisationer är med och deltar i arbetet med IEC-standarderna. Som sedan genom samarbetet i CENELEC också blir europeisk standard – lika i 33 europeiska länder – och svensk standard.

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström