2019-04-25 08:22Nyheter

Är elektrokemiska energilager säkra? Arbete med internationell säkerhetsstandard pågår.

null

En omfattande standard är på väg för säkerheten hos elektriska energilager som bygger på någon sorts batteriteknik. Till den 3 juni 2019 är den på remiss och kan beställas för kommentering och synpunkter från SEK Svensk Elstandard, med beteckningen 120/145/CDV. Den som vill, kan också kommentera direkt på nätet.

Standarder för energilager i elnät har hittills helt behandlar lagren som komponent i nätet, oberoende av vilken teknik de bygger på, men det här förslaget innehåller fordringar som särskilt ska gälla för energilager med batterier. Skälet är, att sådana energilager kan placeras i elnät av olika typer och att medvetenheten om säkerhetskrav kan skilja mellan olika nätägare, systemintegratörer, operatörer och slutanvändare.

Även om enskilda delsystem behandlas i olika standarder, saknas en standard för säkerhetsfrågor som är aktuella för det sammansatta systemet. Själva batterierna omfattas av separata standarder, liksom andra komponenter och delsystem.

Förslaget omfattar energilager med olika sorters traditionella batterier, till exempel litiumbatterier, liksom lager med flödesbatterier. Förslaget behandlar säkerheten för människor och andra levande varelser och för omgivningen. Det här kan alltså bli en viktig standard i samband med specifikation och upphandling.

Den planerade IEC 62933-5-2 är också tänkt att bli europeisk och svensk standard och användas tillsammans med den mer allmänt hållna tekniska specifikationen IEC TS 62933-5-1 (i Sverige SEK TS 62933-5-1). Precis på andra områden inom el, elektronik och automation sker arbetet med standarder i internationellt samarbete, där svenska företag kan delta och bidra tillsammans med andra.

Deltagandet är öppet för svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer och sker genom SEK Svensk Elstandard, som av staten utsetts som svenskt standardiseringsorgan. Läs mer om SEK TK 120, Elektriska energilagringssystem här. Bland andra pågående projekt finns ett om energilager för att stödja integrering av förnybara energikällor och ett om metoder för prestandaprovning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström