2020-03-24 09:54Nyheter

Återanvändning av batterier

null

Förslag till arbete med standard för återanvändning av batterier

Ett förslag till nytt standardiseringsprojekt om återanvändning av laddningsbara batterier är ute för röstning. Det föreslås bli en grundläggande internationell standard för hur man säkert och effektivt utnyttjar återanvända batterier. Sådana kan komma från olika slags utrustning och ha olika historia och komma att återanvändas för olika ändamål.

Förslaget är lagt till den tekniska kommitté i den internationella standardiseringsorganisationen IEC som arbetar med standarder för batterier, IEC TC 21. Det har titeln ”Requirements for reuse of secondary batteries” och beteckningen 21/1045/NP. Fram till 2020-05-15, som är sista dagen för röstning, kan det beställas här från SEK Svensk Elstandard. Den svenska spegelkommittén för IEC TC 21 är SEK TK 21 Laddningsbara batterier som organiseras av SEK Svensk Elstandard. Dit kan svenska företag, högskolor, organisationer osv anmäla sig, som vill vara med och bidra och utbyta erfarenheter inom området.

Ett liknande projekt har startats i gruppen IEC TC 120, Electrical Energy Storage (EES) Systems. Det ska vägleda beträffande miljöfrågor kring energilagringssystem som återanvänder batterier som tjänat ut på annat håll. Det är tänkt att ges ut som ny del i serien IEC 62933 för elektriska energilagringssystem (EES). Den svenska spegelkommittén är SEK TK 120 Elektriska energilagringssystem. Se också här.

Nästa möte i IEC TC 21 och TC 120 ska vara i Stockholm i oktober 2020, när SEK Svensk Elstandard står värd för IEC General Meeting – som både är årsmöte i den globala föreningen IEC och ett tillfälle då runt två tusen specialister samlas i olika tekniska kommittéer för att diskutera och skriva standarder. Bland annat alltså för batterier och för morgondagens elnät. Standarder från IEC antas normalt också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK, som också är utsedd av regeringen att vara svensk standardiseringsorganisation inom el och elektronik.

Den som inte deltar i standardiseringen, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard. Eller hålla sig informerad genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström