2016-12-05 16:19Nyheter

Återvinning av koppar

null

Europeiskt arbete med vägledning för återvinning av värdefull metall ur elskrot startar.

Som komplement till de europeiska standarderna med anvisningar för insamling och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning startar nu ett europeiskt projekt att skriva en vägledning för hantering av koppar och andra värdefulla metaller i avfall som består av elektriska och elektroniska apparater (WEEE) eller där sådana ingår.

Idag omfattas inte koppar med flera värdefulla metaller (guld, silver och några till) av EU-direktivet för elskrot (WEEE-direktivet), till vilket det finns anvisningar i europeiska standarder i serien EN 50625. Nu finns det koppar i de flesta volymer med elskrot som tas om hand och kopparskrot representerar ett stort värde, samtidigt som det så lite som möjligt ska blandas med järn- och stålskrot, för att inte förorena detta. Förslaget att komplettera serien EN 50625 med en del om koppar osv har därför tagits väl emot.

Den föreslagna tekniska specifikationen gäller de kemiska och metallurgiska processer som används för återvinning av koppar och värdefulla metaller ur elskrot. Mekaniska och manuella processer för sönderdelning och sortering behandlas inte, de omfattas redan av den allmänna, inledande standarden EN 50625-1. Se preview på SS-EN 50625-1 här. En teknisk specifikation kan ses som en förstandard, ett vägledande dokument som senare kan ligga till grund för en standard.

Arbetet ska ske i den tekniska kommittén CENELEC TC 111X, Environment, läs mer om den här, där också arbetsplanen (business plan) kan laddas ner.

CENELEC är den europeiska organisationen för standardisering på elområdet. Svenska företag, organisationer och myndigheter är välkomna att delta i arbetet genom den svenska spegelkommittén SEK TK 111, som organiseras av SEK Svensk Elstandard.

SEK har tidigare i år gett ut RoHS – Miljö – En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, som du kan läsa mer om här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson