2020-10-26 09:13Nyheter

Att förutsäga och planera elkvalitet

null

I framtidens elsystem kan det bli svårare att upprätthålla kvaliteten på produkten el. Att elen genereras i allt fler små anläggningar innebär nya utmaningar för nätägare och leverantörer.

Det finns standarder för elkvalitet, t ex den gemensamma europeiska EN 50160 – i Sverige SS-EN 50160, läs mer om den senaste nya utgåvan här. Däremot saknas överenskomna vägledningar för bedömning av de faktorer som påverkar spänningens egenskaper i nätet. Detsamma gäller för att avgöra vilka åtgärder som krävs för att upprätthålla de önskade egenskaperna.

De här frågorna har uppstått runt om i världen och det är naturligt att man försöker finna lösningar i gränsöverskridande samarbeten. Nu startar därför två projekt i IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik, som ska ge vägledning för monitorering och modellering av elkvalitet.

Hur övervaka elkvaliteten?

Det ena projektet ska dra upp riktlinjerna för system för övervakning, monitorering, av elkvalitet (spänningsgodhet) i ett elnät. Särskild uppmärksamhet ska ägnas anslutna anläggningar med kraftelektronik, till exempel solcellsanläggningar. Det andra ska föreslå hur man på ett planeringsstadium kan förutsäga framtida kvalitetsvariationer, med hjälp av modellering och insamlade elkvalitetsdata.

De här projekten har föreslagits från kinesiskt håll och även svenska företag, högskolor och myndigheter är välkomna att delta och bidra i arbetet, genom SEK Svensk Elstandard. Att engagera sig i standardiseringen ger också möjlighet till fördjupning och samarbete med kollegor.

Hur förutse kvalitetsbrister?

De båda projekten drivs i den tekniska kommittén IEC TC 8, System aspects of electrical energy supply. Sedan en tid pågår där ett projekt kring elkvalitetsfrågor, IEC TS 63222, och resultatet av det projektet är tänkt att tjäna som bas för de båda nya. Det fokuserar på hur man kan förutse och bedöma störningar i elkvaliteten och vilka åtgärder som man kan behöva vidta för att minska risker och verkningar. Särskilt betonas vikten av planering på ett tidigt stadium, innan nya anläggningar ansluts till nätet. Syftet är att skriva en teknisk specifikation, en förstandard, som ska vara färdig efter sommaren 2021.

Svenska intressenter deltar genom den svenska spegelkommittén SEK TK 8, Elenergiförsörjningssystem, inom SEK Svensk Elstandard. SEK Svensk Elstandard är den svenska medlemmen i IEC och är också svensk standardiseringsorganisation inom elområdet. Företag, högskolor, organisationer och myndigheter med intresse för elnät och elkvalitet är välkomna att kontakta SEK Svensk Elstandard.

Insamling av kvalitetsdata

Ett annat projekt i IEC TC 8 och SEK TK 8 handlar om hur lokal produktion påverkar lokala nät (IEC TS 63276). Metoder för mätning och insamling av elkvalitetsdata finns sedan tidigare beskrivna i SS-EN 61000-4-30, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-30: Mät- och provningsmetoder - Mätning av spänningsgodhet och elkvalitet. Se preview på de inledande avsnitten här.

Andra aktuella teknikområden inom SEK och IEC är t ex energilager och solceller. Den som inte deltar i arbetet, utan bara läser och använder de färdiga standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström