2020-04-23 09:22Nyheter

Att mäta små resistanser

null

Alla standarder handlar inte om produkter, säkerhet eller gränssnitt. En del beskriver metoder. Till exempel för att mäta små resistanser.

Att mäta små resistanser är inte så enkelt. Felkällor som annars inte spelar någon roll, blir oproportionerligt stora när det man ska mäta är försvinnande litet. Det finns metoder för att undvika sådana felkällor, eller för att kompensera för dem. En omfattande beskrivning och vägledning har samlats i internationellt samarbete och finns att tillgå i standarden SS-EN IEC 62812.

Standarden beskriver tvåtrådsmätning och fyrtrådsmätning, som gör att man undviker extra spänningsfall i ledningen som strömförsörjer mätobjektet. Den ger både teoretisk bakgrund, beräkningsmetoder och praktiska anvisningar. Den går också igenom olika felkällor och särskilt hur man gör för att kompensera för termoelektriska effekter. Bryggor behandlas inte.

Standarden är framtagen inom den tekniska kommittén TC 40 för kondensatorer och motstånd inom IEC, den internationella standardiseringsorganisationen inom el och elektronik. Den behandlar därför särskilt problem som är förknippade mätningar inom elektroniksektorn, t ex på motstånd för ytmontering.

Se preview på de inledande avsnitten här. Genom SEK Svensk Elstandard deltar svenska specialister i arbetet inom IEC, i det här fallet i spegelkommittén SEK TK 40 Passiva komponenter. Standarderna därifrån antas normalt också som europeisk standard, EN, och fastställs som svensk standard av SEK, som är utsedd av regeringen att vara nationellt standardiseringsorgan.

Andra mätstandarder från samma kommitté är SS-EN 60195 om mätning av strömbrus i fasta motstånd, SS-EN 60440 om mätning av olinjäritet hos motstånd och SS-EN 62490 om mätning av ekvivalent serieinduktans hos kondensatorer.

Den som läser och använder standarder kan enkelt ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-standard. Eller hålla sig informerad genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson