2018-01-17 09:57Nyheter

Att skrota solpaneler

null

Nu finns det standard för hantering av uttjänta solpaneler.

Så många solpaneler har väl inte skrotats ännu. Men solpaneler är också elprodukter och hanteringen av sådana som är trasiga och kasserade omfattas därför av EUs gemensamma regler för hantering av elskrot, det så kallade WEEE-direktivet 2012/19/EU.

Det finns goda möjligheter att återvinna värdefulla material ur skrotade solpaneler. Det är viktigt, eftersom de kan innehålla glas och värdefulla metaller som till exempel indium och silver. Om de inte tas om hand på ett bra sätt, kan de också läcka giftiga ämnen till naturen.

Hur hantering och behandling av elskrot ska gå till rent praktiskt, beskrivs inte i WEEE-direktivet, som istället hänvisar till europeiska standarder. Sådana finns sedan tidigare bland annat för hantering av lampor och bildskärmar och nu finns det alltså också en sådan för solpaneler. SS-EN 50625-2-4 fastställdes i december som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska standardiseringsorganisation som verkar inom områdena el och elektronik.

SS-EN 50625-2-4 vänder sig till alla led i kedjan som samlar in och på olika sätt hanterar och behandlar de insamlade solpanelerna och används tillsammans med SS-EN 50625-1, som gäller allmänt för alla sorters elskrot.

I en kompletterande specifikation, SEK TS 50625-3-5, anges sedan olika analysmetoder och gränsvärden, i det här fallet framförallt för kadmium, selen och bly. Också den ska användas tillsammans med en allmän del, SEK TS 50625-3-1.

Se preview här på SS-EN 50625-2-4, Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) – Del 2-4: Fordringar på behandling av solcellsmoduler (solpaneler).

Se preview här på SEK TS 50625-3-5, Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) – Del 3-5: Sanering av solcellsmoduler (solpaneler).

Med funktionen SEK preview i SEK shop man för standarder från SEK Svensk Elstandard fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

Genom att ha ett eget standardbibliotek tillgängligt på nätet, alltid uppdaterat med de senaste utgåvorna, underlättas arbetet. Läs mer om SEK e-standard här.

Den svenska referensgruppen för det här europeiska arbetet är SEK TK 111, Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning. Solpanelerna och deras egenskaper arbetar man med i SEK TK 82, Direktomvandling av solenergi till elenergi.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström