2018-10-16 13:52Nyheter

Att vårda tillgångar

null

Att underhålla elnäten är en växande utmaning för nätägare runt om i världen. Kanske kan standarder underlätta.

Den befintliga infrastrukturen åldras och att underhålla den på ett effektivt sätt är en växande uppgift, som kan underlättas genom erfarenhetsutbyte med andra i samma situation. Det gäller också underhåll av kraftstationer och elnät. IEC, den internationella organisationen för standardisering inom elektrotekniken, har därför startat arbeten inom området ”Management of network assets in power systems”. I den nya tekniska kommittén för detta, IEC TC 123, ska man ta fram metoder och vägledningar för samordnad och livscykelorienterad hantering av tillgångar i kraftsystem.

Svenska intressenter kan delta genom en motsvarande SEK TK 123, Förvaltning av kraftsystem, som satts upp av SEK Svensk Elstandard. Thomas Korssell, som är VD där, deltog nyligen i ett planeringsmöte i Paris, inför det möte som IEC TC 123 ska hålla i Tokyo i november. Han säger:
- Det är ett mycket stort intresse för den här kommittén. I många länder runt om i världen börjar elnäten bli gamla och behovet av samordning och informationsutbyte är därför stort.

Två projekt har kommit igång, säger Thomas Korssell, ett för terminologi och ett för “Use Cases of Managing Assets”. Dessutom diskuteras ytterligare två, ett för riskbedömning och ett för att ta fram en gemensam grund för olika typer av tillgångar.

Insamling och behandling av underhållsdata har också diskuterats, men ett sådant projekt är inte aktuellt till att börja med.
- Man har kommit olika långt inom olika organisationer, och arbetet i TC 123 måste börja nånstans, säger Thomas Korssell.

IEC TC 123 kommer att behöva samarbeta med de produktkommittéer inom IEC som berörs, och dessutom med IEC TC 56, Dependability, och ISO TC 251, Asset management. Det är den senare som tagit fram serien ISO 55000 om ledningssystem för tillgångar, som publicerades 2014. Den ger ett ramverk och en allmän vägledning för förvaltningsarbetet, men ger inte någon vägledning som är särskilt anpassad för elnätstillgångar.

Intresserade företag och organisationer är välkomna att kontakta SEK Svensk Elstandard, sek@elstandard.se.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell