2012-05-23 16:04Nyheter

Automation - komplett referensmodell föreslås

null

Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning

Inom IEC föreslås ett nytt projekt för ta fram en internationell standard för en komplett referensmodell för alla poster som rör automation i produktionsanläggningar. Detta för ett konsekvent utbyte av information mellan alla berörda processer, för att förenkla integration och sänka kostnaderna.

Förslaget bygger på en teknisk rapport som är under arbete inom IEC-kommittén för industriell processtyrning, IEC TC 65. Modellen ska omfatta abstrakta beskrivningar av tillgångar i automationsprocessen, t ex maskiner, apparater och mjukvara, och sambanden mellan dem. En referensmodell är grunden för elektronisk representation av vissa aspekter av en anläggning: en processanläggning, en tillverkningsanläggning eller ett system för byggnadsautomation. Den omfattar de system (förutom fastigheter) som används för att tillverka produkter, men den omfattar inte råmaterial, insatsmaterial eller produkterna i sig.

För att hantera komplexiteten i modelleringen av tillverknings- och affärsföretag har olika initiativ tagits för att i affärsmodeller beskriva de olika domäner, dimensioner och synsätt som hänger samman med de människor, processer och resurser som används för företagets syften. Detta har kallats ”att modellera det digitala företaget”. Vissa enheter i det digitala företaget kan utbyta information med enheter i den digitala fabriken eller kan behöva information om automationstillgångar och deras inbördes förhållanden.

Inom det digitala företaget finns standarder för konstruktion, tillverkning och bearbetning och för aspekter på livscykel och leverantörskedjor. Dessa stöder applikationerna, särskilt vad gäller operabilitet, integration och arkitektur. Flera standarder från IEC och ISO ger metoder för att beskriva data och informationsutbyte om automationstillgångar i tillverkningsapplikationer. Dessa standarder behandlar olika nivåer och aspekter på livscykeln, från upphandling till installation och drift.

Mer information finns på SEKs hemsida. Förslaget, med beteckningen 65/500/NP, kan fram till röstningsdatum 2012-06-29 beställas från SEK.

Genom att delta i arbetet i en teknisk kommitté, i det här fallet kommittén SEK TK 65, Industriell processtyrning, kan man delta i och påverka arbetet med att ta fram standarden.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard