2015-02-06 07:48Nyheter

AutomationML nu svensk standard

null

SS-EN 62714-1 är ett steg mot integration av olika steg och processer i den digitala fabriken.

AutomationML är ett format för datautbyte, baserat på XML och särskilt anpassat för industriell automation. Det beskrivs i den internationella standarden IEC 62714-1, som också är antagen som europeisk standard och nu har fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Syftet är att ge ett tillverkaroberoende format för att beskriva en industrianläggning, där de olika delarna beskrivs med hjälp av olika verktyg. AutomationML är XML-baserat och objektorienterat och tillåter modellering av anläggningsdelar som dataobjekt med olika aspekter och delobjekt.

Kärnan i AutomationML är dataformatet CAEX med en distribuerad dokumentarkitektur. På den högsta nivån lagras information om anläggningens topologi med celler, komponenter, attribut, gränssnitt och så vidare. Information om geometri och rörelser lagras i formatet COLLADA som länkas till tillhörande objekt i CAEX. Uppgifter om programsteg, signaler och annat lagras separat och kan länkas samman med CAEX.

Den första delen, IEC 62714-1, specificerar den allmänna arkitekturen och andra grundläggande koncept, som klasser, relationer, hierarkier med mera. Genom samarbetet i CENELEC har IEC 62714-1 antagits som europeisk standard, likalydande i 33 europeiska länder. I Sverige är den nyligen fastställd som:

SS-EN 62714-1, Dataformat för utbyte av konfigurationsdata för industriella automationssystem (AutomationML) – Del 1: Arkitektur och allmänna fordringar. Se preview här.

En andra del, om ”Role Libraries”, väntas senare under året och arbetet med en tredje del, om ”Geometry and Kinematics”, har börjat i gruppen IEC SC 65E, Devices and integration in enterprise systems. Ytterligare delar, ”Logic” och ”Communication”, är planerade.

Svenska företag, organisationer, högskolor och myndigheter kan skaffa sig tidig information och bidra till arbetet genom att delta i den tekniska kommittén SEK TK 65, Industriell processtyrning, inom SEK Svensk Elstandard. Läs mer om SEK TK 65 här.

CAEX beskrivs i SS-EN 62424, Representation av industriella processer – Krav i P&I-scheman och datautbyte mellan P&ID-verktyg och PCE-CAE-verktyg. Se preview här.

Genom funktionen preview kan vem som helst för varje standard från SEK fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström