2018-09-24 17:18Nyheter

AutomationML reviderad

null

Standarden SS-EN 62714-1 för AutomationML är uppdaterad med nya möjligheter för modellering.

AutomationML är ett öppet och neutralt format för datautbyte, baserat på XML och särskilt anpassat för industriell automation. Det beskrivs i den internationella standarden IEC 62714 som också fastställts som svensk standard, SS-EN.

Den första delen av standarden har nu kommit i ny utgåva,
SS-EN IEC 62714-1. En betydande ändring är att den nu använder CAEX enligt IEC 62424 (SS-EN 62424), vilket bl a ger en förbättrad modellering av referenser till dokument utanför standardens omfattning. SS-EN IEC 62714-1 specificerar allmänna fordringar och arkitekturen för AML, automation markup language, för modellering av information som utväxlas mellan verktyg för industriautomation och automationssystem.

Syftet med AutomationML är att ge ett tillverkaroberoende format för att stödja datautbyte i en industrianläggning, där de olika delarna beskrivs med hjälp av olika verktyg. AutomationML är XML-baserat och objektorienterat och tillåter modellering av anläggningsdelar som dataobjekt med olika aspekter och delobjekt.

Kärnan i AutomationML är dataformatet CAEX med en distribuerad dokumentarkitektur. På den högsta nivån lagras information om anläggningens topologi med celler, komponenter, attribut, gränssnitt och så vidare. Information om geometri och rörelser lagras i formatet COLLADA som länkas till tillhörande objekt i CAEX. Också uppgifter om programsteg, signaler och annat lagras separat och kan länkas samman med CAEX.

AutomationML lyfts bland annat fram i rapporten ”The Structure of the Administration Shell” som tagits fram i organisationer som arbetar med industrins digitalisering (Industri 4.0) i Frankrike, Italien och Tyskland.

SS-EN IEC 62714-1 specificerar alltså den allmänna arkitekturen och andra grundläggande koncept, som klasser, relationer, hierarkier med mera. Den andra delen, SS-EN 62714-2, specificerar rollbibliotek och en tredje del, SS-EN 62714-3, behandlar dataformat för utbyte av information om föremål och former och om sådant som rör sig, t ex industrirobotar. En fjärde del, om modellering av logik, sekvenser och uppträdande är under arbete.

Se preview här på SS-EN IEC 62714-1, Dataformat för utbyte av konfigurationsdata för industriella automationssystem (AutomationML) – Del 1: Arkitektur och allmänna fordringar

Se preview här på SS-EN 62424, Representation av industriella processer - Krav i P&I-scheman och datautbyte mellan P&ID-verktyg och PCE-CAE-verktyg.

Standarderna är framtagna i internationellt samarbete inom den tekniska kommittén IEC TC 65, som utarbetar internationella standarder för system och komponenter för industriell processtyrning, både för kontinuerliga processer och satsvis bearbetning. Svenska specialister deltar genom SEK TK 65 som organiseras av SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström