2014-05-09 14:05Nyheter

Automatisk lastfrånkoppling i smarta elnät

null

En internationell standard föreslås för utrustning för automatisk frånkoppling av belastning i elinstallationer för lågspänning.

Det handlar om apparater, fast installerade, som kontinuerligt mäter strömmen i en eller flera kretsar och automatiskt kopplar ifrån någon eller några av dem om strömmen överstiger ett visst, förinställt värde. Syftet är att automatiskt hålla nere belastningen, till exempel så att strömmen inte överstiger vad mätarsäkringen tillåter. Apparaten kan också ha en ingång för styrning från annat håll, så att strömgränsen kan ändras under vissa förhållanden, t ex om tillgången på el skulle sjunka. Det finns också en möjlighet till automatisk återinkoppling efter en viss, förinställd tid, om belastningen under tiden sjunkit under det inställda värdet.

Fjärrstyrd lastfrånkoppling har förekommit länge, men tekniken kan få en renässans om en avsevärd del av elproduktionen kommer från vindkraft eller liknande källor, som man inte rår över. Då måste elförbrukningen på ett annat sätt än idag anpassas till tillgången. Man kan tänka sig elavtal, där konsumenten medger att vissa apparater tillfälligt kopplas bort. De tider som föreslås här är 1, 5 eller 20 minuter samt 1, 2, 4 eller 8 timmar.

Förslaget är ett exempel på hur moderniseringen av elnätet och övergången till ett större inslag av förnybar el – dvs smarta elnät – också kräver nya eller reviderade standarder. De flesta av dem handlar om gränssnitt, protokoll och liknande för övervakning och styrning i elnäten, men ibland – som i det här fallet – föreslås en standard med krav på egenskaper hos en ny typ av produkt.

Med hjälp av standarder kan man visa att produkter har vissa överenskomna funktioner och egenskaper och man kan lägga fast en viss säkerhetsnivå, som ger ett gott skydd och som också godtas av myndigheter i olika länder.

Det ganska kortfattade förslaget, som har beteckningen 23K/9/NP kan fram till den 20 juni 2014 beställas från SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC, den internationella organisationen för standarder på elområdet.

En annan, liknande produktstandard som samtidigt är ute på förslag, har beteckningen 23K/10/NP och behandlar apparater för omkoppling mellan elnätet och lokal produktion i en elinstallation, t ex i en villa. Om arbetena kommer igång, kommer de färdiga standarderna förmodligen också att antas som europeisk standard och därefter fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström