2016-05-02 15:08Nyheter

Bärbara gammadetektorer

null

Internationellt samarbete och svensk standard underlättar bl a vid upphandling.

Radioaktivt material som kommit på avvägar, t ex i avfallshantering, eller som hanteras i brottsliga syften utgör en ökande risk världen över. Tull, polis och strålskyddsmyndigheter använder speciella instrument för att upptäcka sådana material eller varor. 

Ytterligare en internationell standard för sådana instrument blir svensk standard i maj. Två andra har blivit det tidigare i år. Den nya, som kommer att få beteckningen SS-EN 62533 beskriver handhållna instrument för att detektera gammastrålning, den allra kraftigaste radioaktiva strålningen. Den ena av de tidigare beskriver krav på liknande instrument för att detektera betastrålning, SS-EN 62534, och den andra, SS-EN 62484, handlar om så kallade portalmonitorer, större anordningar för att skanna väskor, paket eller t o m järnvägsvagnar.

De här standarderna har tagits fram i ett globalt samarbete och har tidigare getts ut som internationella standarder av den internationella standardiseringsorganisationen IEC, där SEK Svensk Elstandard är svensk medlem. 

Standarder av det här slaget är bl a till för att användas vid upphandling. Genom att hänvisa till standarder kan man dra nytta av krav och provningsmetoder som redan finns. I ett gemensamt projekt har EU och USA testat sådana här instrument, för att se hur väl de uppfyller de olika kraven i standarder, bl a de IEC-standarder som nämnts här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström