2013-05-29 14:29Nyheter

Blåser det?

null

Behövs det en internationell standard för att bedöma vindförhållanden för vindkraftverk?

Det anser man i varje fall i USA, som till IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet, lagt fram just ett sådant förslag. Av förslaget framgår att det handlar om mätning, analys och utvärdering av vindförhållandena på en viss plats, plus fordringar på hur detta dokumenteras och rapporteras. Dessutom ska ett standardiserat sätt att förhålla sig till osäkerheter i dessa mätningar tas fram. Syftet är att ge ett standardiserat underlag för bedömning av den potentiella energin på en viss plats, och därmed av möjlig uteffekt hos ett vindkraftverk där. Till grund för arbetet med den nya internationella standarden kommer att ligga de anvisningar för bedömning av vindförhållanden på en viss plats som tagits fram av den internationella föreningen MEASNET. Om arbetet kommer igång – ett förslag om att starta arbetet är ute för röstning inom IEC med sista svarsdatum den
5 juli 2013.

Det ganska kortfattade förslaget, som har beteckningen IEC 88/451/NP, kan utan kostnad beställas från SEK Svensk Elstandard. På den sidan listas alla aktuella förslag till nya internationella standardiseringsprojekt i IEC. Internationella standarder från IEC blir normalt också europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Förslaget har lämnats till kommittén för vindkraft, IEC TC 88. Den svenska referensgruppen för IEC TC 88 är TK 88, Säkerhet hos vindgeneratorer, inom SEK Svensk Elstandard. Genom att vara med i arbetet i den tekniska kommittén TK 88 inom SEK Svensk Elstandard kan man aktivt påverka arbetet med standarden.

Bland de vindkraftstandarder som tidigare tagits fram kan nämnas
SS-EN 61400-2 om små vindkraftverk och SS-EN 61400-21 om mätning och bedömning av elkvalitet. Mer information om standarderna finns att läsa på elstandard.se

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström