2012-09-12 15:52Nyheter

Bostadscentraler får ny standard

null

Utvecklingen av den nya standardserien för kopplingsutrustningar kompletteras nu med SS-EN 61439-3, Elcentraler avsedda att betjänas av lekmän, vilket vanligtvis innebär bostadscentraler. 

Generellt för den nya standardserien gäller att de tidigare hänvisningarna till typprovade eller delvis typprovade apparater har utgått och ersatts av ett omfattande avsnitt om konstruktionsverifiering. Enligt denna verifieringsprocess, finns flera olika möjligheter för tillverkaren. Om testning inte utförs kan i vissa fall beräkningar eller tillfredställande konstruktion användas för att uppfylla standardens fordringar.

I del ett av denna standardserie hänvisas till SS-EN 62262 för mekaniska prov om detta är tillämpligt. I denna del tre förtydligas att det fordras en mekanisk kapslingsklass på IK05 eller IK07 för bostadscentraler för användning inomhus respektive utomhus.

Den nya standarden ersätter tidigare SS-EN 60439-3 och senast mars 2015 ska nya bostadscentraler tillverkas enligt den nya standarden.

Denna standardserie ligger inom arbetsområdet för SEK TK 17D. Senare SEK TK 121B. Som ledamot i en SEK teknisk kommitté får du bland annat tillgång till standarder inom arbetsområdet och tidig förvarning om kommande förändringar i standarderna. Dessutom fungerar ofta en SEK TK som bra nätverk inom arbetsområdet, där detaljfrågor om standarder ofta diskuteras. 

Vill du veta mer om hur du kan vara med och påverka innehållet i kommande standarder kan du ringa SEKs kansli på 08-444 14 00 eller skicka e-post till sek@elstandard.se.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson