2013-12-04 12:56Nyheter

Byars elektrifiering snabbas på

null

Överenskommelse för att göra landsbygdens elektrifiering säkrare och effektivare

Med dagens teknik kan avlägsna hus och byar elektrifieras lokalt med el från solpaneler och små vindsnurror. Det räcker med ganska enkla och billiga nät för att driva moderna elsnåla ljuskällor, kylskåp och radio- och teveapparater. Batterier kan lagra ström under natten och tillhandahålla extra kapacitet när behovet är större. Med kraftigare nät kan man få möjlighet att ansluta strykjärn, pumpar och andra större förbrukare. 

Om man följer internationellt erkända tekniska regler kan man lita på att systemen blir säkra, att anslutna apparater fungerar tillsammans och att investeringen kommer att ge utbyte under lång tid. Överenskommelsen ska sprida användningen av den serie dokument som IEC tagit fram, IEC 62257, som beskriver hur man bygger upp små lokala system för landsbygden, med el från förnybara eller blandade källor. Den presenterades också i anslutning till COP19 i Warszawa i november. Den afrikanska standardiseringsorganisationen AFSEC arbetar nu med att med att ta fram en anpassad vägledning som bygger på IEC 62257.

IEC 62257, Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification, består av flera delar. Den första delen ger en allmän introduktion och del två beskriver steget från specifikation till planering. De följande delarna går sedan igenom projektering och kontraktsfrågor och ger underlag för val av utrustning - ganska enkelt för en fristående installation men mer komplicerat för ett nät i en by (så kallat microgrid), med möjlighet till framtida utbyggnad.

En särskild del behandlar elsäkerheten och ytterligare delar beskriver sedan mikrokraftverkens utförande, skydd och inkoppling respektive nätets uppbyggnad och dimensionering. På slutet kommer några mer speciella delar som ska ge hjälp vid installationen hos användarna och vid val av lämpliga typer av ljuskällor och annat. Ansvarsfördelning, skötsel och underhåll behandlas ingående i de olika delarna.

IEC, som bildades 1906, är en förening som arbetar fram standarder och andra tekniska dokument inom el och elektronik. Genom den svenska medlemmen SEK Svensk Elstandard deltar svenska företag och myndigheter i arbetet i IEC. Standarderna från IEC blir normalt också europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

IEC 62257, Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification, består av flera delar.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström