2021-08-11 10:29Nyheter

Cirkulär ekonomi behöver standarder

null

Övergången till en grönare och mer digital ekonomi sker inte utan standarder. Du kan vara med och bestämma hur de ska se ut.

För en effektiv industriell samverkan krävs standarder och gemensamma system som gynnar kapacitetsutveckling, effektivitet i insamlingen och sorteringen av material. Så skriver IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, sin rapport ”Hållbar nystart för Sverige”. Dessa standarder kan svenska företag och myndigheter vara med och skapa.

 

Bland annat genom krav och åtaganden kring materialdeklarationer för elektriska produkter ligger el- och elektronikindustrin i ledningen på området, och resultaten därifrån används därför även inom andra tekniksektorer.

 

Inom IEC, den internationella organisation som ansvarar för standardisering inom el och elektronik, var man alltså tidigt ute med standarder för materialdeklarationer, återvinning och återanvändning. Flera av dem är under omarbetning och nya tillkommer. Andra projekt inom området behandlar t ex återanvändning, bestämning av vissa ämnen och hantering av elektronikskrot. Dessa viktiga internationella samarbeten – och motsvarande europeiska – kan du nå genom SEK Svensk Elstandard, som är en ideell förening.

Ett annat exempel där IEC-standarder tillämpas brett är inom tillförlitlighet, alltså driftsäkerheten och dess påverkande faktorer: funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Ytterligare ett exempel är teknisk dokumentation och dokumenthantering, inklusive strukturering av system och beskrivning av dataelementtyper.

Sådana standarder, som inte är bundna till något särskilt teknikområde, kan ändå ha stor inverkan, både initialt i konstruktionsarbetet och senare, i samband med offerter eller vid underhåll och demontering.

EXEMPEL: Standarden SS‑EN IEC 62474 för materialdeklaration av elprodukter bearbetas nu för att bli en standard för alla slags produkter. Är du intresserad? Tillhörande data för materialdeklarationer finns i en fri och öppen databas hos IEC som använder samma dataformat som i produktbeskrivningar i industrin enligt de internationella standarderna IEC 61360-1 och ISO 13584-42.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell