2022-02-10 08:42Nyheter

Cirkularitet och miljöhänsyn i standarder

cirkulär ekonomi  grafikcirkulär ekonomi

I detta arbete är navet den tekniska kommittén IEC TC 111, där svensk forskning och industri är engagerad genom motsvarande svenska SEK TK 111 inom SEK Svensk Elstandard. SEK, som är svensk medlem i IEC sedan 1907, är en av de tre svenska standardiseringsorganisationer som är utsedda av regeringen.

Inom IEC TC 111 – och SEK TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning – pågår just nu flera standardprojekt. Fler svenska intressenter är välkomna att engagera sig och bidra med kunskap och erfarenheter.

Livscykel och utsläpp

Det handlar bland annat om projektet IEC 63366, som ska beskriva hur man gör en livscykelanalys (LCA) som underlag för en miljödeklaration och hur man sätter ihop en LCA-rapport. Det finns en ISO 14025 som definierar ett allmänt ramverk för produktkategoriregler men den nya standarden ska vägleda tekniska kommittéer inom standardiseringen när de tar fram produktspecifika regler, eller reviderar sådana som redan finns. Utgångspunkt är den europeiska standarden SS-EN 50693.

Ett annat projekt är IEC 63372 som ska ge principer, metoder och vägledning för att bestämma och beskriva utsläpp av växthusgaser från elektriska och elektroniska produkter, tjänster och system, inklusive minskning och undvikande av utsläpp. Det bygger på erfarenheterna från de båda tekniska rapporterna IEC TR 62725 och IEC TR 62726 som kom 2013 respektive 2014.

Insamling och återanvändning

Den kommande IEC 63333 ska ge en allmän metod för att bedöma och deklarera andelen återanvända komponenter i en produkt. Den bygger bland annat på den europeiska standarden EN 45559, som i Sverige antagits som SS-EN 45559. Där står hur man informerar om energirelaterade produkters materialeffektivitet. Det står också vilka uppgifter som bör ingå, bland annat beroende på vem man vänder sig till. Även hantering av känsliga data diskuteras. Läs mer om SS-EN 45559.

Idag finns också den europeiska serierna SS-EN 50625 och SEK TS 50625 om insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning. Tillsammans med SS-EN 50614 ska de göra det enklare att återanvända kasserade elektriska och elektroniska produkter och komponenter. Det internationella projektet IEC 63395 bygger vidare på dem.

Fler områden

Arbetet med IEC 82474-1 ska resultera i en standard för materialdeklaration för olika produkter inom och från alla sektorer inom industrin. Projektet, som IEC driver tillsammans med standardiseringsorganisationen ISO, bygger på standarden SS-EN IEC 62474 för beskrivningar och rapportering av materialdeklarationsdata som sedan länge funnits för el- och elektronikindustrin. Läs mer här.

Internationella standarder från IEC blir normalt även europeisk standard, EN, så det är troligt att de nämnda rent europeiska standarderna kommer att ersättas av resultaten från IEC-projekten. Då kommer då också att fastställas som svensk standard, SS, av SEK Svensk Elstandard.

Inom IEC pågår arbete med att ta fram standarder och vägledningar inom flera övergripande områden till exempel energieffektivisering och cybersäkerhet.

Standarder ger en plattform för framgångsrika forsknings- och innovationsprojekt och för nya produkter och tjänster. Deltagande i standardisering skapar ett utbyte av kunskap och erfarenheter inom Sverige, i Europa och globalt. Representanter för universitet och högskolor och för ideella föreningar deltar i tekniska kommittéer inom SEK Svensk Elstandard utan kostnad.

Den som inte engagerar sig i att skriva standarderna, men läser och använder dem, kan förstås enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e‑Standard. Man kan också prenumerera på nyhetsbrevet, som varje månad listar nya och reviderade svenska standarder från SEK Svensk Elstandard.

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström