2021-03-19 09:47Nyheter

Dammexplosioner

null

Elektrostatisk uppladdning förekommer normalt vid hantering av bulkvaror, som mjöl eller träflis. Erfarenheten visar, att antändningsrisken ökar med minskad partikelstorlek och minskad minsta antändningsenergi.


Om utrustning och föremål som är tillverkade av isolerande material används, som slangar, behållare eller invändiga säckar, måste man räkna med att laddningar ansamlas. Man kan minska risken för uppladdning på olika sätt, som att ersätta isolerande utrustning med ledande, jordad utrustning, att transportera med hjälp av tyngdkraften hellre än att använda tryckluft och att hålla nere slitage och nötning, för att undvika en ökning av de finare fraktionerna i bulkvaran.

 

Detta står det mer att läsa om i SEK Handbok 433, Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden, se preview. Den behandlar även gaser, ångor och fasta material och förklarar hur och var statisk elektricitet uppstår och hur man gör för att minska explosionsrisken.

 

 

Olika slags damm och pulver kan även riskera att fatta eld och explodera om de uppträder i moln eller avsätts i tjocka lager på utrustning med för hög yttemperatur. Sådant kan vara aktuellt för elektrisk utrustning i industrimiljö och standarden för konstruktion, val och utförande av elinstallationer i explosiv atmosfär ingår i SEK Handbok 427.

 

De båda handböckerna kommer från SEK Svensk Elstandard där svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer deltar i arbetet med nya och reviderade standarder för utrustning för användning där atmosfären kan vara explosiv för att där finns gaser, ångor, dimmor eller brännbart damm. Bland pågående projekt finns en vägledning lämplig kompetens hos personal som berörs av riskområden och en för användning av bärbar elektronisk utrustning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström