2013-09-04 10:31Nyheter

Databaserad affärsmodell

null

Ny standard föreslagen för att realisera en databaserad affärsmodell för den europeiska energimarknaden.

Smarta elnät kräver också smart elhandel. På remiss från SEK Svensk Elstandard till 2013-09-26 är ett förslag till en kommande standard för att realisera en databaserad affärsmodell för den europeiska energimarknaden.

Den föreslagna standarden är tänkt att ingå som en del i serien IEC 62325-451 om datautbyte för den avreglerade energimarknaden, baserad på den europeiska marknadens uppbyggnad och funktion.

Huvudsyftet med IEC 62325 är, att den ska ge standardiserade regler som ska göra det möjligt att integrera programvara från olika leverantörer i ett system för drift och övervakning av marknaden eller mellan sådana system och olika system hos marknadens aktörer. Detta ska uppnås genom att datautbyten definieras, så att de olika datasystemen kan komma åt offentliga data och utbyta information, oberoende av hur informationen är representerad i de olika systemen.

Förslaget, som är framtaget inom IEC, är baserat på det europeiska regelverket och bygger närmast på ett arbete inom ENTSO-E. Den föreslagna standarden är tänkt att också bli europeisk och svensk standard, med beteckningen SS-EN 62325-451-2.

Remissdokumentet med beteckningen 57/1355/CDV kan beställas från SEK Svensk Elstandard. Det har titeln Framework for energy market communications - Part 451-2: Scheduling business process and contextual model for European market. På samma sida presenteras alla förslag till ny standard som är ute på remiss.

IEC 62325 använder den IEC Common information Model (CIM) som är en av hörnstenarna i arbetet med system för smarta elnät.

Förlaget har tagits fram inom gruppen TC 57 inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Genom att delta i arbetet i den tekniska kommittén SEK TK 57, Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation, kan man delta i och påverka arbetet med internationella och europeiska standarder i IEC TC 57.


 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström