2012-09-20 18:06Nyheter

Databaserade kataloger kräver dataelementtyper, DET.

null

Databaserade kataloger kräver dataelementtyper, DET.

Datablad är ofta uppställda som tabeller, så att man kan jämföra egenskaperna för olika produkter i samma tabell. Om man har två sådana tabeller, till exempel från olika tillverkare, blir det ofta svårare, eftersom tabellerna inte är uppställda på samma sätt och inte heller innehåller samma rader – de listar inte samma egenskaper. Eller också anges samma egenskaper på olika sätt. Det finns faktiskt standarder för vissa sorters produkter, elektronikkomponenter mest, som anger vilka egenskaper som ska listas i vissa typer av datablad, och på vilket sätt, men för det mesta svajar det, som bekant, en del.

När det gäller elektroniska produktbeskrivningar och kataloger i databasform är det inte lika kritiskt hur tabellen är uppställd, för det styrs ju av det program som presenterar data. Däremot är det viktigt att det är klart vad som presenteras och vilka storheter och enheter som används. Viktigare än i pappersbaserade tabeller, eftersom det inte finns något mänskligt ingripande när tabellen sammanställs. En vits med elektroniska produktdata är också att de kan utväxlas mellan olika aktörer under olika faser, från offert till skrotning. Också denna hantering ställer krav på att data är entydiga och angivna på en normerad form.

Detta har känts särskilt angeläget på det elektrotekniska området (inklusive elektronik, mätteknik osv), där apparater och anläggningar nästan alltid är någon sorts system, uppbyggda av komponenter. Det behövs en klar och entydig definition av karakteristiska egenskaper, som kan utgöra basen för datautväxling, katalogpresentation, modellering (”den virtuella fabriken”) med mera. Sådana definitioner kallas dataelementtyper, DET, och de kan naturligtvis användas inom andra teknikområden också.

Den här typen av dataelementtyper beskrivs i den internationella standarden IEC 61360-1 (som SEK Svensk Elstandard fastställt som svensk standard med beteckningen SS-EN 61360-1). DET för elektronikkomponenter och för material som ingår i elutrustning specificeras sedan i IEC 61360-4
(SS-EN 61360-4), som också definierar komponentklasser och anger tillhörande klassningsscheman. Standarden ger en uppsättning unika DET med entydig betydelse och definierat dataformat, som kan användas i databaserade system för komponentval och komponenthantering, vid hantering av stycklistor och för CAD/CAM-tillämpningar.

I SS-EN 61360-2 (som är identisk med IEC 61360-2) formaliseras definitionerna och strukturen i del -1 till en informationsmodell i EXPRESS. Med hjälp av EXPRESS-modellen kan information sedan utväxlas med hjälp av STEP-formatet enligt ISO 10303-21 (SS-ISO 10303-21). Liknande arbete inom området industriautomation presenteras i SS ISO 13584-serien och EXPRESS-modellen från IEC 61360-2 finns också med i en informativ bilaga i SS-ISO 13584-42.

En utvidgning av EXPRESS-modellen beskrivs i SS-EN 61360-5, som kräver kännedom om den referensmanual för EXPRESS som finns i SS-ISO 10303-11. Med de regler och hjälpmedel som beskrivs i de här standarderna, kan man alltså ange egenskaper och data för produkter på ett sådant sätt, att de kan hanteras i elektronisk form i olika system och presenteras på ett korrekt sätt. Förutom i kataloger, har DET först kommit att användas i beskrivning av system för automation och processtyrning. Man kan tänka sig ytterligare användningsområden, t ex vid uppbyggnad av smarta elnät eller upprättande av materialdeklarationer.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
SEK Svensk Elstandard