2020-12-16 15:24Nyheter

Datacentraler allt viktigare

null

Datacentraler blir allt viktigare i vårt informationssamhälle. Nya delar av den heltäckande standarden fastställda i december.

Vad gör du exakt om du ska bygga ett datacenter eller ett serverum? Vilka åtgärder ska du vidta och vilka specifika krav ska du ta som utgångspunkt?

En unik standard

Den europeiska standarden EN 50600 har utvecklats för detta. EN 50600 tittar inte bara på tillgängligheten utan tar ett unikt helhetsgrepp på hela anläggningen. Standarden innehåller krav på byggnad och lokaler, på elförsörjning, inomhusklimat, kabelförläggning och säkerhet. Samtidigt är den uppdelad i moduler. På det sättet går det enkelt att plocka fram kraven för en specifik del av anläggningen, till exempel elförsörjningen.

Två viktiga aspekter som beskrivs ingående i EN 50600 är säkerhet och energieffektivitet. När det gäller säkerhet tar standarden bland annat upp skydd mot obehöriga personer och oönskad yttre påverkan. För energieffektivitet används nyckeltal, KPI, och begreppet PUE, Power Usage Effectiveness, som ett mått på energieffektiviteten för hela anläggningen.

Energiåtervinning behandlas i en ny del. Den har blivit svensk standard SS‑EN 50600‑4‑6 nu i december, liksom den nya utgåvan av vägledningen för energihushållning i datacentraler, SEK Teknisk Rapport 50600-99-1, som ansluter till den nya europeiska vägledningen 2020 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency. I EU-programmet för energieffektiva datacentraler deltar flera från Sverige, bland annat Facebook och Stockholms läns landsting. EN 50600 kan alltså inte bara användas för lokala servrar och centraler, utan även för stora anläggningar.

Se vad de innehåller genom att ladda ner preview på de inledande avsnitten i SS‑EN 50600‑4‑6 och SEK Teknisk Rapport 50600-99-1. En översikt finns i standardens första del, EN 50600-1 (Sverige SS-EN 50600-1), och vägledningen till hur man bäst använder standarden finns i den del som i Sverige betecknas SEK Teknisk Rapport 50600‑99‑3.

Ett gemensamt projekt

EN 50600 är ett gemensamt europeiskt projekt med deltagare från 34 länder. Standarden är alltså inte knuten till något visst företag eller någon viss bransch. Arbetet sker i en grupp i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC, TC 215. Där pågår nu bland annat ett arbete med en ny del om resurseffektiv vattenanvändning och med revision av delarna om byggnaden och om det fysiska skyddet. SEK Svensk Elstandard gör det möjligt för svenska företag, myndigheter, högskolor och andra att delta och bidra med kunnande tillsammans med specialister från övriga Europa.

Som andra europeiska standarder från CENELEC, fastställs de olika delarna av EN 50600 som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska standardiseringsorganisationen på området. På samma sätt som de t ex även blir tysk standard i Tyskland och spansk i Spanien.

Mer uppmärksammat i Sverige har ett annat område blivit, som CENELEC TC 215 också arbetar med. Det gäller strukturerade fastighetsnät, alltså data- och telenät, både med fiber och koppar. Svenska företag deltar aktivt där, genom den svenska spegelkommittén SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning.

De europeiska standarderna för fastighetsnät är serierna EN 50173 och EN 50174, i Sverige SS-EN 50173 och SS-EN 50174. Den första serien behandlar dimensionering, planering och konstruktion av generella kabelnät för informationsöverföring. Den första, allmänna delen SS-EN 50173-1 innehåller sådant som är gemensamt för alla kabelnät och de övriga delarna innehåller fordringar och metoder som är speciella för olika tillämpningar, till exempel SS-EN 50173-5 för datahallar och serverrum.

En svensk handbok

Serien SS-EN 50174 handlar om installation av kabelnät. SS-EN 50174-1 beskriver kvalitetssäkring och dokumentation av nätet. Det är frågor som berör både beställare och utförare. SS-EN 50174-2 vänder sig mer specifikt till installatören och beskriver hur installationen planeras utifrån applikationerna och förhållandena i byggnaden. Bland annat står där om installationsgolv, om överliggande kabelvägssystem och om separation mellan datakablar och elkablar. Tillsammans med svenska kommentarer ingår de båda standarderna SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2 i den nya SEK Handbok 459, Fastighetsnät – Installation av kabelnät för informationsöverföring. Läs om den i nummer 4/2020 av SEK Aktuellt.

I december har ytterligare en standard från SEK TK 215 kommit ut. Den beskriver mätning av länkar (E2E) med balanserade kablar i 100 MHz Klass D och 250 MHz Klass E, och mätningarna utförs på kablar med anslutningsdonen monterade. Se preview på SS-EN 50697.

De här standarderna har som syfte att underlätta för beställare, konstruktörer och installatörer och de säkerställer en hög och jämn nivå på installationerna. För särskilda applikationer finns särskild hjälp, som för datanät i industrier och för att skydda anläggningar mot avsiktlig elektromagnetisk påverkan (HEMP och IEMI) i skriften SEK TS 61000-5-10.

Den som inte engagerar sig i standardiseringsarbetet, utan nöjer sig med att läsa och använda de färdiga standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-Standard. Eller hålla sig informerad genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström