2015-11-26 10:14Nyheter

​De båda centrala standarderna för elektriska industriugnar har kommit i nya utgåvor

null

De båda centrala standarderna för elektriska industriugnar har kommit i nya utgåvor.

Båda de standarder som är centrala för elektriska industriugnar har nu kommit i nya, kraftigt omarbetade utgåvor. Den ena är SS-EN 60398 som behandlar provning av ugnarnas egenskaper och prestanda och den andra är SS-EN 60519-1 som behandlar säkerhet. Gemensamt för båda nyutgåvorna är att standarderna nu också gäller anläggningar för elektromagnetisk materialbehandling.

Den nya SS-EN 60398 är helt omstrukturerad i förhållande till den tidigare – från 1999! – och alla provningar som har med säkerhet att göra är flyttade till SS-EN 60519-1. Men den största förändringen är de nya avsnitt som behandlar mätning och beräkning av energieffektiviteten – verkningsgraden. Standarden täcker inte energiklassning eller hur man förbättrar energiprestanda men kan användas i en PDCA-cykel (plan-do-check-act) enligt energiledningssystemstandarden SS-EN ISO 50001. I en bilaga beskrivs också förhållandet till ISO 13579-1.

Den andra standarden, SS-EN 60519-1, är också helt omarbetad. Avsnitten om elektriska och magnetiska fält, beröringsströmmar och optisk strålning har utökats och nya avsnitt om bl a verifiering, EMC och varningsskyltar har tillkommit.

Båda standarderna är internationella standarder, IEC 60398 respektive IEC 60519-1, som antagits av CENELEC som europeiska standarder, EN. Det innebär att de införts som identiska nationella standarder i 33 europeiska länder, t ex i Sverige som svenska standarder, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard.

De tidigare utgåvorna upphör att gälla 2018-05-14 respektive
2018-04-14. Till dess gäller de nya och gamla utgåvorna parallellt.
SS-EN 60519-1 ansluter nära till omkringliggande standarder,
som SS-EN 60204-1 för maskiners elutrustning, kopplingsutrustningsstandarden SS-EN 61439-1 och till elinstallationsreglerna SS 436 40 00. Elutrustning på ugnar som eldas med fasta, flytande eller gasformiga bränslen omfattas av
SS-EN 50156-1, se här. Den omfattar lustigt nog även stora elpannor.

Se preview här på SS-EN 60398, Anläggningar för industriell elvärme och elektromagnetisk materialbehandling – Funktionsprovning

Se preview här på SS-EN 60519-1, Anläggningar för industriell elvärme och elektromagnetisk materialbehandling – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

De båda standarderna har tagits fram av gruppen TC 27 inom IEC, där den tekniska kommittén SEK TK 27 är svensk referensgrupp, läs mer här.

En vägledning till dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar finns i SEK Handbok 439, se preview här.

Genom funktionen preview på elstandard.se kan du för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell