2022-03-15 08:12Nyheter

Decentraliserad elproduktion

Solcellsinstallation på tak

Allt mer av elproduktionen sker decentraliserat, i anläggningar som producerar förnybar el från sol och vind. Det innebär det ny situation i elnätet.

Ursprungligen är ju elnätet byggt för att distribuera ut el som produceras i ett relativt litet antal anläggningar, oftast stora och centralt placerade. Nu ansluts allt fler produktionsanläggningar ute i nätet. Det gör att deras påverkan på nätet kan bli stor. Solpaneler, batterilager och andra anläggningar levererar ström till nätet via växelriktare, som uppför sig annorlunda mot nätet än vanliga, direktanslutna generatorer.

Det finns en hel del studier gjorda kring dessa frågor, som ju är aktuella i alla länder runt om i världen. För att nu komma överens om lämpliga gemensamma underlag och vägledningar, och göra dem tillgängliga och lätta att hitta, pågår nu ett internationellt arbete. Det ska ge en strategisk, men ändå tekniskt orienterad beskrivning av de centrala frågorna kring anslutning av sådana anläggningar till platser i elnätets perifera delar. Alltså i sådana delar där man säger att nätet är svagt.

Projektet, kallat IEC TR 63401, drivs inom IEC, den internationella organisationer för standarder och vägledningar för inom el och elektronik. Svensk forskning och industri och svenska myndigheter deltar genom SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC. Deltagandet är öppet för fler intresserade. Att vara med i standardiseringen innebär att man ingår i ett globalt nätverk för att bidra med insikt och erfarenhet eller bara för att hålla sig informerad om vad som är på gång.

De nya tekniska rapporterna ska beskriva de utmaningar som det innebär att anslutna växelriktarbaserade anläggningar till svaga nät. De ska lyfta fram de centrala tekniska frågorna och även behandla olika lösningar, både sådana som finns idag och sådana som är på väg. Det är alltså inte fråga om villkor för anslutning. De finns i standarderna SS-EN 50549-1 och SS-EN 50549-2.

De fyra planerade delarna har de provisoriska titlarna Interconnecting inverter-based resources to low short circuit ratio ac networks, Sub- and Super-synchronous Control Interactions, Fast Frequency Response and Frequency Ride-Through from Inverter-Based Resources during Severe Frequency Disturbances och Behaviour of Inverter-Based Resources in Response to Bulk Grid Faults. De har kommit olika långt, men det är ännu möjligt för fler svenska intressenter att vara med. Representanter för universitet och högskolor deltar i tekniska kommittéer inom SEK Svensk Elstandard utan kostnad.

Arbetet sker i den tekniska kommittén IEC TC 8, System aspects of electrical energy supply. Den svenska spegelkommittén är SEK TK 8, Elenergiförsörjningssystem, inom SEK Svensk Elstandard. I IEC TC 8 pågår fler arbeten, bland annat ett om hur mycket lokalt producerad el som får plats i distributionsnätet (IEC TS 63276) och en revision av vägledningarna för mikronät (IEC TS 62898). För mer allmänna frågor kring smarta elnät finns en liknande SEK SK 1, Smart energi.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard