2022-05-31 08:12Nyheter

Digitalt skal för ökad interoperabilitet

En standardiserad samlare för information om en viss tillgång i en anläggning, det är syftet med det internationella projektet IEC 63278.

Projektet ska definiera en standardiserad digital representation, kallad Asset Administration Shell, AAS. Den ska fungera som ett ”skal” för den information och de funktioner som förknippas med en viss tillgång, alltså en viss produkt eller anläggningsdel. Det administrativa skalet, AAS, ska göra det möjligt för system eller applikationer att utbyta information om tillgången och att använda den på ett tillförlitligt och säkert sätt. Det kan både gälla statiska tillverkaruppgifter och dynamiska data, t ex om tillstånd och egenskaper.

Tillsammans bildar tillgången och dess administrationsskal en ”smart komponent” som kan representera en typ av tillgång (t ex en motor) eller en förekomst (en viss motor). Tanken är, att åtkomsten till information om tillgången och till dess funktioner också anpassas efter olika situationer och behov under tillgångens hela livscykel.

Till AAS-projektet finns en uppdaterad introduktion här  – som är strukturerad efter intresse och kunskapsnivå.

Nästa projekt startar

AAS passar för alla slags processer (tillverkningsindustri, kontinuerliga processer eller kombinationer) och i vilken industrisektor som helst, där processtyrning och automation förekommer. AAS ska inte bara underlätta interoperabilitet, utan också fungera som underlag för en digital representation, alltså en digital tvilling.

Arbete pågår med det administrativa skalets struktur och hur en tillgång och dess egenskaper beskrivs. Det sker i IEC, som är den internationella organisationen för standardisering inom el, elektronik, IT och anslutande teknikområden, och ska publiceras som internationell standard IEC 63278-1.

Nu startar nästa projekt, IEC 63278-2, som ska definiera en metamodell för AAS, för att göra det möjligt att hitta och komma åt den information som beskriver tillgången. Projektet fokuserar på sådana AAS som representerar tillgångar i tillverkande företag, och på de produkter som tillverkas där. Projektet ska inte beskriva tekniska gränssnitt eller protokoll men det förväntas att sådana ska följa den metamodell som läggs fast i den kommande standarden.

IoT och Indtech

Sådana metamodeller av hur informationen är uppbyggd ska kunna specificera hur informationen görs tillgänglig för olika programvaruapplikationer. De ska medge syntaktisk interoperabilitet enligt standarden ISO/IEC 21823-1, som ger ett ramverk för interoperabilitet i system med Internet of things (IoT). Den har tagits fram inom den tekniska kommitté inom ISO och IEC där svenska intressenter samlas i SEK TK IoT. Därifrån kommer bland annat den nya ISO/IEC 30162 med kompatibilitetsfordringar på komponenter i industriella IoT-system och ISO/IEC 30141 med en referensarkitektur för IoT, där man för övrigt börjat arbeta på en reviderad, andra utgåva.

AAS-projekten i serien IEC 63278 drivs i den tekniska kommittén som arbetar med internationella standarder och vägledningar för industriell processtyrning, IEC TC 65, Industrial-process measurement, control and automation. Den svenska spegelkommittén är SEK TK 65 Industriell processtyrning och bland pågående projekt finns till exempel arbetet med en enhetlig referensmodell för smart tillverkning (IEC 63339) och en översyn av IEC 62381 för acceptansprovning (FAT & SAT) och integrationsprovning (SIT). Kända standarder från IEC TC 65 är t ex PLC-standarden IEC 61131, cybersäkerhetsstandarden IEC 62443 och IEC 62890 för livscykelhantering i system för industriell processtyrning och automation.

Engagemang och information

Att engagera sig i standardiseringen ger möjlighet till fördjupning och samarbete med kollegor. Att vara med i standardiseringen i IEC och SEK innebär att man ingår i ett globalt nätverk där man kan bidra med insikt och erfarenhet eller bara hålla sig informerad om vad som är på gång. Deltagandet är öppet för fler intresserade. Representanter för universitet och högskolor deltar för övrigt i tekniska kommittéer inom SEK Svensk Elstandard utan kostnad.

För mer information om deltagande och om hur du kan engagera dig och din organisation, kontakta SEK Svensk Elstandard. Den som inte är med i arbetet med att ta fram och underhålla standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard