2017-11-10 12:47Nyheter

Edge intelligence

null

At the edge – Det är på gränsen mellan nätet och molnet som det sker. Ny rapport från IEC beskriver varför.

I rapporten ”Edge intelligence” från IEC skissas läget, behovet och möjligheterna i en samverkan mellan molnet, sakernas internet (IoT) och de nya, snabba mobilnäten. Ladda hem IEC-rapporten här eller beställ ditt tryckta ex från SEK Svensk Elstandard på SEK@elstandard.se.

Med utvecklingen av 5G – nästa generation mobil datakommunikation – kommer kapaciteten att öka med en faktor hundra och svarstiderna att minska lika mycket. Det öppnar för nya tillämpningar som utnyttjar mängder av uppkopplade produkter med mer eller mindre omfattande egen datakraft. Vissa tillämpningar kräver korta svarstider och andra hanterar stora datamängder. Därför uppstår kravet på databehandling någonstans mellan applikationerna och molnet, ”at the edge”: edge computing.

Edge computing och avancerade möjligheter för kommunikation och anslutning mellan nät öppnar för system med ”machine learning”, där uppkopplade system förbättrar sin förmåga genom interaktion och erfarenhetsutbyte. Då uppstår det som man kan kalla edge intelligence, som alltså är ämnet för en ny rapport från IEC, den internationella organisationen en för standardisering inom el och elektronik.

IEC har låtit en grupp specialister från olika länder, de flesta från Kina och Tyskland, tillsammans skriva en rapport som belyser möjligheter som öppnar sig med edge intelligence. Rapporten ger bakgrunden till edge computing och till hur tekniken växt fram. I ett längre avsnitt beskrivs tillämpningar som driver teknikutvecklingen inom olika områden: smart tillverkning, uppkopplade fordon, avancerade typer av sensorer, blockchain med mera. Ett par avsnitt behandlar områden där tekniken behöver utvecklas och som avslutning beskrivs ett antal användningsfall, ”use cases”.

I rapporten finns också rekommendationer för vad som kan göras för att underlätta en smidig utveckling. En sådan rekommendation gäller ett gemensamt sätt att hantera livscykelfrågor på, en annan att grundläggande ”horisontella” standarder bör tas fram gemensamt i internationella organisationer och en tredje är att industrikonsortier, t ex IIC, och standardiseringsorganisationer bör samarbeta närmare.

Ett kompletterande dokument har nyligen kommit från den europeiska organisationen ETSI, för standardisering inom IT- och teleområdet. Den har titeln ”Developing Software for Multi-Access Edge Computing” och kan laddas ner här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson