2013-10-03 07:57Nyheter

Effektivare motorer

null

På remiss från SEK Svensk Elstandard är nu ett förslag till europeisk standard som ska kunna användas vid energideklaration av motordrifter, dvs av system med elmotor och omriktare. 

Den första delen (förslaget prEN 50598-1) beskriver allmänt hur man bestämmer energieffektivitet hos motordriven utrustning (verkningsgraden). Den andra delen (förslaget prEN 50598-2) behandlar bestämning av verkningsgraden för elektriska drivsystem och motorstartare och den tredje (förslaget prEN 50598-3) beskriver en klassindelning och innehåller en metod för ekodesign som baseras på en bedömning av produktens livscykel. 

Arbetet med den planerade standarden EN 50598 sker på uppdrag från EU-kommissionen. Det finns sedan tidigare fordringar och gränser för verkningsgradsklassning av elmotorer, IE, i den internationella standarden IEC 60034-30 (i Sverige SS-EN 60034-30). I prEN 50598-3 föreslås nu en motsvarande klassning för omriktare och för kompletta motordrifter, baserad på de mätningar och beräkningar som beskrivs i delarna 1 och 2. I del 3 beskrivs också hur man bestämmer det kompletta drivsystemets förluster. Det visas också vad man bör ta hänsyn till för att uppnå en mer miljömedveten konstruktion. 
Förslagen behandlar motorer med en effekt mellan 0,12 kW och 1000 kW. Kuggväxelmotorer behandlas på samma sätt som andra drivsystem (med omriktare och motor) men någon energiklassning för kuggväxlarna finns ännu inte.

Förslagen prEN 50598-1, -2 & -3, Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications, är ute på remiss till den 4 november och kan utan avgift beställas från SEK Svensk Elstandard. På sidan listas alla aktuella remisser kontinuerligt. Om prEN 50598 antas som europeisk standard kommer den också att fastställas som svensk standard, SS-EN. Den svenska referensgruppen för arbetet är SEK TK 22.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell