2013-01-16 09:49Nyheter

Effektivare transformatorer

null

Effektivare transformatorer med nya standarder för beräkning och klassificering av verkningsgraden.

Till vägledning för dem som köper distributionstransformatorer har den internationella elektriska standardiseringsorganisationen IEC startat ett arbete på en kommande internationell standard om beräkning och klassificering av verkningsgraden – energieffektiviteten – hos transformatorer för spänningar upp till 36 kV. Standarden ska också ge ett antal standardnivåer för belastnings-
och tomgångsförluster, för att underlätta i de fall kunden har särskilda krav på verkningsgraden. Den ska också beskriva hur mätningar kan utföras och vilka toleranser som kan tillämpas. Standarden, som ska få beteckningen IEC 60076-20, ska gälla både för torrisolerade och oljeisolerade transformatorer.

Beräkning av verkningsgraden finns naturligtvis beskriven i den allmänna transformatorstandarden SS-EN 600776-1 (IEC 60076-1), som också innehåller ett avsnitt om miljöhänsyn, och i de europiska standarderna för distributionstransformatorer, SS-EN 50464-1 och SS-EN 50541-1, men den nya standarden, IEC 60076-20, ska särskilt vända sig till kunden/beställaren. Man kan förutse att det för vissa tillämpningar kan komma att ställas krav på en viss minsta verkningsgrad. Eftersom krafttransformatorer omfattas av EU-kommissionens s k ekodesigndirektiv (2009/125/EG), kan transformatorer med sämre verkningsgrad komma att fasas ut, på samma sätt som skett med t ex
kylskåp. På samma sätt sker det t ex för elmotorer, där också den kommande IEC 60034-30-1 kommer att innehålla en klass för ännu energieffektivare motorer, än vad som finns i den nuvarande IEC 60034-30 (SS-EN 60034-30), se här.

Den planerade internationella standarden ska inte gälla transformatorer över 36 kV. Ekodesigndirektivet känner däremot inte någon sådan begränsning, utan Kommissionen menar att även dessa stora transformatorer omfattas. CENELEC, den europeiska motsvarigheten till IEC, har därför beslutat inleda ett motsvarande arbete för transformatorer för över 36 kV. I första hand ska det dock inte utmynna i en standard, utan bara i en teknisk rapport. Ett skäl till detta är, att Kommissionens tidplan är så snäv att man inte hinner skriva en riktig standard, med de krav det ställer på arbetsprocess och öppenhet.

Genom att delta i arbetet i den tekniska kommittén SEK TK 14, Transformatorer, kan man delta i och påverka arbetet med internationella och europeiska standarder i IEC TC 14 och CENELEC TC 14.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell