2014-06-10 15:20Nyheter

Eko-standard för varmvattenberedare

null

Varmvattenberedaren är ju en hushållsapparater som drar mycket ström – i synnerhet i hushåll med tonåringar. Nu är förslaget till ny europeisk standard för mätning av energieffektivitet (verkningsgrad) hos varmvattenberedare ute på remiss från SEK Svensk Elstandard.

Den europeiska förordningen med ekodesignkrav på varmvattenberedare hänvisar till europeisk standard när det gäller hur mätningar och beräkningar ska gå till, och det är förslaget till en ny sådan standard som nu är ute på remiss. Den nuvarande standarden EN 60379 från 2004 är inte tillräcklig och därför behövs en ny.

Förslaget innebär framförallt en omfattande uppdatering av mätningarna. Ett nytt inslag är jämförelsen mellan den standardiserade arbetscykeln och det som i förslaget kallas en smart cykel. Det bygger på att varmvattenberedaren själv bestämmer uppvärmningen av vattnet, baserat på när varmvatten visat sig behövas i just det hushållet.

Standardförslaget har tagits fram inom den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC, på uppdrag från EU-kommissionen. Svenska företag och myndigheter har deltagit i arbetet genom kommittén SEK TK 59, Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater, inom SEK Svensk Elstandard. Förslaget, prEN 50440, kan fram till den 7 juli 2014 utan kostnad beställas från SEK Svensk Elstandard.

Läs mer om förordningen på Energimyndighetens hemsida. Förordningen hänger ihop med EU-direktivet om ekodesign, som ställer minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Även om standarder är frivilliga överenskommelser, är det inte ovanligt att EU-kommissionen använder europeiska standarder på det här sättet, för att förtydliga europeisk lagstiftning. 
 
Kommittén CENELEC TC 59 och den internationella motsvarigheten IEC TC 59, Performance of household and similar electrical appliances, räknar sina anor tillbaka till Hemmens forskningsinstitut, den svenska organisation som bildades 1944 för forskning och information kring konsumentfrågor. Där såg man tidigt värdet av att ta fram standardiserade provningsmetoder för hushållsapparater, ett arbete som genom SEK introducerades i IEC 1964. .

Europeiska standarder är en överenskommelse som gäller i 33 länder i Europa. De fastställs sedan som nationell standard i dessa länder, standarder som då blir överensstämmande. En kommande svensk SS-EN 50440, fastställd av SEK Svensk Elstandard, kommer alltså att vara likadan som t ex motsvarande norska NEK EN 50440 eller tyska DIN EN 50440.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson