2020-01-28 13:54Nyheter

Ekodesign för alla branscher i ny standard

null

Den nya standarden för miljömedveten konstruktion vänder sig till alla branscher. Inte bara till den tillverkande industrin, utan också till olika servicenäringar.

Standarden SS-EN IEC 62430 innehåller principer, fordringar och vägledning för miljömedveten konstruktion. Den kompletterar den kända SS-EN ISO 14006 som beskriver hur miljömedveten konstruktion kan införlivas i ett miljöledningssystem. Den nya standarden har breddats till att omfatta alla typer av produkter och tjänster. Därför kan den kan nu användas inom alla branscher på det sätt som visas i inledningen till SS-EN ISO 14006.

SS-EN IEC 62430 har tagits fram i samarbete mellan de båda internationella standardiseringsorganisationerna IEC och ISO. IEC gav redan 2009 ut en första utgåva, som bara var riktad mot el- och elektronikprodukter. Eftersom mycket av den standarden kunde återanvändas när man skulle göra en standard för alla branscher, fick IEC hålla i pennan också denna gång.

Standarden utgår från att miljöhänsyn vid konstruktion måste bygga på ett livscykelperspektiv och måste ingå i organisationens värderingar och riktlinjer. Samtidigt får man inte glömma andra aspekter, som t ex säkerhet. Man kan inte heller undgå att balansera olika miljöaspekter som uppträder under olika faser av livscykeln. Samma fråga kan också ha olika påverkan under olika faser. Ett typiskt exempel på det är materialval, där råvaruförbrukningen vid tillverkning, energieffektiviteten vid användning och möjligheten att återvinna i slutänden är faktorer som kan behöva vägas mot varandra.

Se preview med innehållsförteckning och de inledande avsnitten i SS-EN IEC 62430, Miljömedveten konstruktion (ECD) – Principer, fordringar och vägledning.

En bred standard

De centrala momenten i miljömedveten konstruktion är, som i den tidigare utgåvan, analys av miljökrav, identifiering och utvärdering av miljöaspekter, genomförande i konstruktion och utveckling, granskning av process och konstruktion samt informationsutbyte. Nytt i standarden är en vägledning till hur dessa moment lämpligen går till och genomförs.

Processen illustreras i en bilaga med exempel. Där syns också tydligt att standarden nu omfattar både varor och tjänster och att det i tjänster ofta ingår eller används varor som har miljöpåverkan. I standarden används genomgående begreppet produkt, också för tjänster.

Miljömedveten konstruktion är väl i stort sett detsamma som ekodesign, som dock kan ha en snävare betydelse. Till exempel omfattar lagen om ekodesign motordrivna gräsklippare men inte handgräsklippare – och inte heller dem som erbjuder trädgårdsskötsel.

På olika ställen berörs också enskilda aspekter som behandlas i andra standarder, dock utan att det framgår vilka standarder det är. Ett exempel är konstruktion för att möjliggöra återanvändning, som diskuteras i SS-EN 62309 från 2008. Ett annat är, naturligtvis, alla standarder som behandlar olika produkters energieffektivitet. Det är en brist som kan förklaras av att det just på det här området kommer många nya standarder och att flera av dem ännu är nationella eller regionala och därför knappast kan hänvisas till i en internationell standard, annat än som exempel.

Internationellt samarbete

SS-EN IEC 62430 – IEC 62430 – är alltså framtagen i internationellt samarbete och i de båda grupperna IEC TC 111 och ISO TC 207. De svenska spegelkommittéerna, där svenska specialister ingår, är SEK TK 111, Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning, respektive SIS TK 207, Miljöledning. Som de flesta IEC-standarder har den också antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisation som är medlem i IEC.

En annan ny standard inom området är SS-EN 50693 om produktkategoriregler för livscykelanalys av elektroniska och elektriska produkter och system, som ansluter till SS-EN ISO 14040 och SS-EN ISO 14044. Ett par andra nyare standarder är SS‑EN 45558 och SS-EN 45559 om användningen av kritiska råvaror och om hur man informerar om materialeffektivitet, läs mer om dem här. SEK Svensk Elstandard har också gett ut en handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, SEK Handbok 451.

Den som inte deltar i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström