2015-06-22 20:54Nyheter

Ekodesign och livscykelanalys

null

Gemensam standard för all elektrisk och elektronisk utrustning – arbete inleds för ekodesign av elektriska produkter med hjälp av livscykelanalys.

Det behövs en gemensam europeisk vägledning för ekodesign av elektriska produkter med hjälp av livscykelanalys, produktkategoriregler och miljödeklarationer. Det har den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC nyligen beslutat. CENELEC svarar för el och elektronikområdena, och förslaget att starta projektet har kommit från den tyska medlemsorganisationen DKE. Svenska företag, högskolor, myndigheter och andra organisationer kan delta i arbetet genom en grupp som organiseras av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemsorganisationen, och som heter SEK TK 111, Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning.

En övergripande metod för att bestämma och beskriva en produkts miljöpåverkan kan ge ett ramverk i anslutning till existerande ISO-standarder, så att kunder och beställare kan jämföra produkters miljöpåverkan och ta hänsyn till detta i sina beslut.

Det finns redan en liknande europeisk standard för en särskild typ av produkter, EN 50598-3, och metoderna och erfarenheterna från det arbetet bör tas tillvara och användas för att ta fram en generell standard för en metod för ekodesign. På så sätt kan man undvika att olika metoder används på olika områden, så att det inte går att jämföra produkter av olika slag.

Projektet ska ta tillvara erfarenheter från liknande ISO-standarder för byggbranschen. I förslaget påpekas att projektet inte överlappar ISO 14025 och kommande ISO 14027, utan kompletterar dem. Sedan tidigare finns också SS-EN 62430, Miljömedveten konstruktion av elektriska produkter, se preview här.

Läs mer om SEK TK 111 här.

Se preview här på SS-EN 50598-3, Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last – Del 3: Kvantitativ behandling med hjälp av livscykelanalys, inklusive produktkategoriregler och innehållet i miljödeklarationerOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström