2012-08-01 21:35Nyheter

Elbildsdrift

null

Projekt för en internationell standard för batteribytesplatser för elbilar föreslås inom IEC.

Ett problem med elbilar är den tid det tar att ”tanka”, dvs att ladda batteriet. I stället för att ladda batteriet i bilen, skulle man kunna byta det urladdade batteriet mot ett fulladdat. Det går fortare och skulle kunna ske vid särskilda batteribytesplatser, där batterierna kan servas och laddas under kontrollerade former.

Det finns mycket som talar för system med batteribyte, men en sådan hantering är inte riskfri. Batterierna kan ha flera hundra volt mellan klämmorna och vara laddade med något tiotal kilowattimmar energi. De måste därför vara gjorda så att man inte kan komma åt spänningsförande delar och så att batteriet inte kan komma att kortslutas. Batterierna är dessutom tunga, vilket ställer krav på hanteringsutrustningen.

För att lägga en grund för vidare arbete med batteribytessystem föreslås nu inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet, ett arbete som ska leda fram till en internationell standard med säkerhetskrav på anordningar och stationer för batteribyte. Det handlar inte om standardisering av utbytesbatterier, varken mått eller elektriska egenskaper, utan om grundläggande säkerhetskrav.

Bland det som tas upp i förslaget finns skydd mot beröring med farliga eller rörliga delar och krav på jordning och brandskydd. Även vissa villkor kring själva batteribytet behandlas, liksom dokumentation och anordningar för underhåll.

Förslaget, som har titeln ”Electric vehicle battery exchange infrastructure safety requirements” och beteckningen 69/217/NP, kan fram till röstningsdatum 2012-09-21 beställas från SEK Svensk Elstandard, som är svensk medlem i IEC. 

Genom att delta i arbetet i en teknisk kommitté, i det här fallet kommittén SEK TK 69, Elbilsdrift, kan man delta i och påverka arbetet med att ta fram standarden.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard