2017-06-01 13:23Nyheter

Eldistributionens roll för naturkatastrofers verkningar

null

Förslag till nytt internationellt arbete om elförsörjningens betydelse vid naturkatastrofer.

Vilken roll spelar eldistributionen för att upprätthålla funktioner i samhället, särskilt i olika delar av infrastrukturen, om en stad drabbas av en naturkatastrof? Hur kan denna förmåga förstärkas, för att lindra följderna av en naturkatastrof och påskynda en återgång till normaltillståndet?

Dessa frågor har varit särskilt aktuella i Japan, i sviterna av den senaste tsunamin och olyckan i Fukushima. I Sverige handlar det närmast om översvämningar, inte bara vid våra älvar och insjöar utan också vid storm och högvatten, som till exempel den stora översvämningen i södra Skåne 1872.

Från japanskt håll föreslås därför att man tar fram en internationell standard som ska ge vägledning. Förslaget har lagts till IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Det har fått beteckningen SyCSmartCities/19/NP och kan beställas här från SEK Svensk Elstandard. SEK är den svenska medlemmen i IEC och organiserar genom svenska spegelkommittéer svenska intressenters medverkan i de projekt som drivs inom IEC.

Förslaget är ganska översiktligt. Med utgångspunkt i standarden ISO 22313 för ledningssystem för kontinuitet skissas innehållet i en plan och ett system för att upprätthålla elleveransen. Förslaget bygger bland annat på den rapport ”Microgrids for disaster preparedness and recovery” som tagits fram inom IEC, också den på japanskt initiativ. Rapporten kan laddas ner här eller beställas i tryckt form från SEK.

Även om arbetet kan vara angeläget, finns det en risk att olika lagar i olika länder skulle kunna försvåra och urvattna ett gemensamt internationellt arbete. Skillnaden i infrastrukturens omfattning och skick mellan olika städer kan också komplicera. Den som vill, är välkommen att lämna synpunkter på förslaget och att anmäla intresse att följa eller delta i arbetet. Internationella standarder från IEC antas regelmässigt som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Läs mer här om systemkommittén ”Electrotechnical aspects of Smart Cities” inom IEC.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson