2022-10-17 12:59Nyheter

Elektrifieringen ställer krav på EMC

EMC

Varför är det så viktigt att även ”gemene man” förstår vilka effekter solceller eller laddboxar kan ha på sin omgivning?

Elektromagnetisk kompatibilitet (Electro Magnetic Compatibility, EMC) har aldrig tidigare diskuterats lika flitigt som idag. 2020 gav Regeringen uppdrag till Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten att reda ut störpotentialen av solceller. En slutsats av utredningen var att påverkan av solceller på totalförsvaret kan vara så allvarligt att det även i framtiden kommer krävas ett bygglov för solcellsanläggningar i områden som klassas som riksintresse för totalförsvarets militära del.

Med utvecklingen tillkommer utmaningar

Varje år tillkommer det bekymmer för den elektromagnetiska miljön eftersom samhället elektrifieras allt mer. Många användningar som tidigare var rent mekaniska får i framtiden elektriska komponenter och med framstegen inom mobilnätet och ”Internet of Things” (IoT) tillkommer även uppkoppling av icke-elektriska saker via sensorer, som kan sitta i allt från vattenledningar till träd, oftast via radiolänkar. Allt detta betyder att det finns fler och fler elektromagnetiska emissioner, både ledningsbundna och utstrålade, så väl önskade som oönskade.

Jämför man den elektromagnetiska miljön med klimatet kan man komma till slutsatsen att det även krävs åtgärder som alla måste vidta för att begränsa det elektromagnetiska utsläppet om bruset ska stanna under en viss nivå. Studiegrupp 3 av ITU Radiocommunication Sector (ITU-R) bevakar brusets utveckling och slog redan för några år sedan larm om att vissa delar av radiospektrumet kan komma att bli problematiska för radioanvändning i framtiden.

Nu finns det inga internationella avtal för begränsning av elektromagnetiska utsläpp och överenskommelser från alla länder att begränsa dem till en viss nivå, men ändå är det alla aktörers uppgift att göra sitt så att radiospektrumet kan användas för radioanvändningar och inte smutsas ner för mycket.

EMC-direktivet

I Europa har man därför för längesedan tagit fram ett EMC-direktiv, som i sin senaste omarbetning från 2014 handlar om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och som ställer krav på produkter och fasta anläggningar för att skydda radiospektrumsanvändare. I Sverige finns utöver direktivet lag 1992:1512 om elektromagnetisk kompatibilitet som reglerar skyldigheter angående EMC. Det är här ”gemene man” kommer in. Skyldigheterna omfattar nämligen inte bara marknadens aktörer, den omfattar även ägarna av så kallade fasta anläggningar såsom solcellsanläggningar.

Det är sällan att någon som vill skaffa ett solcellssystem på sitt hus frågar sin installatör om EMC-egenskaperna av den installationen som den har tänkt att installera, men det är ägaren som ansvarar för anläggningen i slutänden. Stör solcellerna en radioanvändning måste ägaren i värsta fall plocka bort anläggningen igen. Listan över radioanvändningar som kan störas är lång. Den sträcker sig från robotgräsklipparen i den egna trädgården till en mobilbasstation som ligger flera hundra meter bort. Störningarna kan också finnas i olika delar i radiospektrumet och har man ”tur”, så finns kanske ingen användning i den delen av radiospektrumet som den nya anläggningen utstrålar elektromagnetiska fält i.

Men vad händer då om till exempel någon radioamatör flyttar in i grannhuset månaden efter anläggningen gick i drift? EMC-direktivet och den svenska lagen säger inte att den som fanns på plats tidigare har rättigheten att stanna. De säger däremot väldigt tydligt att produkter och anläggningar inte får störa någon. Det spelar inte heller någon roll om anläggningen stör en leksaksbil eller blåljusaktörers radiosystem. Det är radiotjänsterna som har rätten att använda spektrumet och även om de har olika prioriteringar mellan varandra är de alltid prioriterade i förhållande till oönskade utsändningar från icke-radiosystem.

Hjälp med EMC finns tillgängligt

Om allt detta låter hotande nu finns det ingen grund för panik. Den elektromagnetiska miljön förändras och alla aktörer måste ta ansvar för sina produkter och anläggningar, men det finns hjälp att få från både statliga och privata aktörer. SEK Svensk Elstandard erbjuder kurser om EMC med grundläggande information för nybörjare och specialkurser på enskilda områden för projektörer och installatörer (ex solcellsanläggningar). I år hålls EMC-kurser den 14e november (fysiskt) och den 15e november (digitalt), där länken är inbäddad i datumen. Elsäkerhetsverket har även information om EMC på sin hemsida för både privatpersoner och yrkespersoner. Där finns bland annat en checklista på hur man kan kontrollera produkter innan köp. SEK Svensk Elstandard har tagit fram SEK Handbok 457 med råd och regler speciellt för installation av solceller, som även innehåller ett kapitel om EMC. 

SEK Svensk Elstandard ansvarar också för att det finns EMC-standarder i Sverige som produkttillverkare kan använda sig av för att visa att deras produkter uppfyller kraven i EMC-direktivet. Det är även ett hjälpmedel för marknadens aktörer, eftersom de inte behöver uppfinna hjulet igen för varje produkt, när det finns allmängiltiga lösningar framtagna av experter. EMC-standarderna och SEK Handbok 457 finns att köpa på SEK Svensk Elstandards hemsida

Det är alltså lätt att skaffa sig kunskap om EMC utan att behöva bli en fullexaminerad radioingenjör. Precis som att man inte kan lägga ansvaret för den egna hälsan helt på sin läkare, kan man inte lägga ansvaret för egna fasta elektriska anläggningar helt på installatören. Därför är det viktigt att informera sig och välja rätt produkt eller installation, oberoende om det handlar om solceller, billaddare eller även den där nya snygga köksmaskinen.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
SEK Svensk Elstandard