2019-09-23 13:22Nyheter

Elektriska energilager

null

Det finns ingen standard för elektriska energilager för elnät med många producenter av förnybar el. Ännu.

Men det kommer. Arbetet har startat och det är inte försent att delta och bidra. En standard tas fram på initiativ av dem som behöver den och i det här fallet har förslaget kommit från Kina. På elområdet sker ju det mesta av standardiseringen på global nivå. Projektet har en ganska lång titel: Electric Energy Storage Systems: Part 3-2: Planning and performance assessment of electrical energy storage systems – Additional requirements for power intensive and for renewable energy sources integration related applications.

Projektet gäller alltså att skriva en vägledning för val och användning av energilager för att förbättra elnätets dynamiska egenskaper. Den ska bland annat täcka tillämpningar för frekvenshållning och spänningsreglering i nät med förnybar elproduktion. I förslaget ingår också att beskriva nyckeltal, KPI, för sådana energilagringssystem.

Arbetet sker i IEC TC 120, Electrical Energy Storage (EES) Systems. Svenska företag, myndigheter och högskolor är välkomna att delta. Svenska intressenter samlas i den tekniska kommittén SEK TK 120, som anordnats av SEK Svensk Elstandard, den svenska medlemmen i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Läs mer om IEC TC 120, arbetet där och vad som hittills åstadkommits.

Det internationella samarbetet i IEC TC 120 handlar om energilager som komponent i elsystemet, oberoende av vilken teknik som används för själva lagringen. Med hjälp av standarderna blir det lättare för beställare att specificera och jämföra olika energilager. Standarderna är därför inte bara intressanta för tillverkare. Så här långt har arbetet resulterat i två internationella standarder, som också antagits som svensk standard, och tre tekniska specifikationer.

Samtidigt har ett annat, liknande projekt startat inom samma område: Additional requirements for energy intensive and backup power applications. Ett annat pågående projekt i IEC TC 120 handlar om hur energilager kan bidra till att reducera utsläpp av växthusgaser och hur det ska beräknas. Ett annat ska ställa samman säkerhetsfordringar på batteribaserade system.

Internationella standarder som man kommit överens om i IEC antas normalt också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström