2020-03-27 09:00Nyheter

Elkvalitetsnormen

null

Standarden SS-EN 50160 har kommit i ny utgåva med en del ändringar kring övertoner i nätet.

SS-EN 50160 anger huvudegenskaperna i elnätsanvändarens anslutningspunkt. Den är en gemensam europeisk standard som omfattar både låg- och mellanspänningsnät. Spänningskvaliteten påverkas bland annat av intermittenta högfrekventa spänningar med transienter eller pulser som härrör från elektroniska elkopplare – med switchteknik – och signalering på elnätet. I den nya utgåvan görs därför ett försök att också behandla elkvalitetsfrågor för frekvensområdet 2 kHz – 150 kHz.

För signalering på nätet ges nivåer upp till 95 kHz; däröver hänvisas för emissionsgränser till SS-EN 50065-1 och för immunitetsprovning till SS‑EN 61000‑4‑16. För övriga övertonskällor ges nivåer upp till 2 kHz. För de högre frekvenserna hänvisas till SS-EN 61000-2-2 och särskilt till dess tillägg A1 och A2. SS-EN 50160 innehåller liksom tidigare en svensk, informativ bilaga som beskriver förhållandet mellan den standarden och SS-EN 61000-2-2.

I den nya utgåvan har också gränsen för de 15:e och 21:a övertonernas relativa amplitud vid lågspänningsdistribution höjts från 0,5 % för båda till 0,75 % respektive 1,0 %.

Den nya SS-EN 50160 är utgåva nummer 4.3 för att markera att den innehåller utgåva 4 med tilläggen A1, A2 och A3 som inarbetats i den svenska översättningen. Den förra utgåvan, utgåva 4 från 2011 med det separata tillägget A1, gäller parallellt med den nya fram till 2022-09-20. Se preview på SS-EN 50160, Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution. Se preview på SS‑EN 61000‑2‑2, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 2-2: Miljöförhållanden – Kompatibilitetsnivåer för lågfrekventa ledningsbundna störningar och signalnivåer på elnät.

Se preview på SS-EN 61000-4-30, Mätning av spänningsgodhet och elkvalitet. I den definieras mätning i två klasser: A (advanced) för mätningar som t ex behövs för att visa att en standard eller ett kontrakt uppfylls och S (survey) som räcker för statistiska ändamål. I tidigare utgåvor fanns också en klass B som nu utgått.

Standarder för elförsörjningens systemaspekter, som SS-EN 50160, är arbetsområdet för SEK TK 8 Elenergiförsörjningssystem. SEK Svensk Elstandard är den svenska medlemmen i den internationella standardiseringsorganisationen IEC och av regeringen utsedd som svensk standardiseringsorganisation inom motsvarande områden. EMC-standarder, utom rena produktstandarder, omfattas av arbetet i SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet, bland annat nämnda standarder i 61000-serien.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK Svensk Elstandard, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström