2017-04-07 14:03Nyheter

Elskrot

null

Översiktlig broschyr om standarders roll för behandling och sanering

Det europeiska WEEE-direktivet om elskrot kompletteras med mera praktisk vägledning i europiska standarder och specifikationer. Syftet med de olika standarderna och var i återvinningsprocessen de kan användas visas i en broschyr från den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. 

Europeiska standarder, EN, inom el och elektronik fastställs som svensk standard, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

De standarder och specifikationer som idag finns i serien SS-EN 50625 med krav gällande insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) är:
SS-EN 50625-1 med generella behandlingskrav, se preview.
SS-EN 50625-2-1 om behandling av lampor, se preview.
SEK TS 50625-3-1 om sanering, se preview.
SS-EN 50625-2-2 om behandling av utrustning som innehåller katodstrålerör eller platta bildskärmar, se preview.
SEK TS 50625-3-2 om sanering av lampor som fastställdes i januari i år, se preview.

För att underlätta för tillverkare och importörer att uppfylla kraven i det europeiska RoHS-direktivet om begränsning av farliga ämnen i el och elektronik, har SEK gett ut SEK Handbok 451, RoHS – Miljö – En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Standarder, tekniska specifikationer och SEK handböcker kan beställas från elstandard.se. Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Så att du inte missar tillägg och uppdateringar? Skaffa SEK e-Standard!Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström