2019-05-24 13:34Nyheter

EMC-egenskaper – Störningar från stora maskiner

null

Hur bestämmer man EMC-egenskaperna hos utrustning som är för stor för att ta in i labbet? Nytt internationellt projekt ska ge vägledning.

Nu startas ett projekt att skriva en internationell standard för hur man mäter EMC-egenskaperna hos stora utrustningar, till exempel stora maskiner. Bettina Funk är ordförande i den svenska gruppen, TK EMC inom SEK Svensk Elstandard. Bettina, behövs en sådan standard?

- Jag kan säga att vi stödde förslaget på förra mötet i TK EMC, eftersom vi ser behovet av en standard för stora produkter, som inte kan testas i sin helhet på ett labb. Även om tillverkarna inte behöver använda en standard för att bevisa att produkten uppfyller kraven i EMC- eller radiodirektivet är det ju många som vill göra det ändå.

Bettina, som också är ordförande i CISPR, den internationella kommittén för radiostörningar som ansvarar för projektet, lägger till:

- Och som en annan kommitté inom standardiseringen nyligen nämnde, MÅSTE man i praktiken mäta för att kunna bedöma EMC-egenskaperna hos en produkt, eftersom det är väldigt svårt att göra det teoretiskt. Så det blir bara bättre och enklare om vi har en standard som beskriver hur man testar produkter i miljön där de slutligen används.

Den planerade standarden, CISPR 37, ska alltså beskriva emissionsmätningar på plats, in situ, på maskiner, medicinsk utrustning och liknande produkter som är för stora eller för effektkrävande för att hantera i labbmiljö. Den ska komplettera CISPR 11, som behandlar gränsvärden och mätmetoder för industriell och medicinsk högfrekvensutrustning och som i Europa antagits som EN 55011 (i Sverige SS-EN 55011). Angränsande standarder är t ex den generella IEC 61000-6-4 (SS-EN 61000-6-4) för emission i industrimiljö och olika produktstandarder för EMC, t ex IEC 61800-3 för varvtalsstyrda drivsystem (SS-EN 61800-3).

Svenska företag, högskolor, verk och myndigheter deltar i arbete med EMC-standarder genom TK EMC inom SEK Svensk Elstandard, och fler är välkomna. Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk