2017-04-11 11:06Nyheter

EMC + SIL = sant!

null

Hur säkerhetskritiska system skyddas mot följderna av elektromagnetisk påverkan beskrivs i en ny standard.

De generella EMC-standarderna som behandlar immunitet hos utrustning i olika miljöer innehåller inte några villkor för vilka funktionsstörningar som kan accepteras för en produkt som utsätts för elektromagnetisk påverkan. Det lämnas till tillverkaren att ange detta. Vad man kan acceptera beror naturligtvis i hög grad på vad det är för slags produkt och vad den används till. Även om det är uppenbart att kraven är högre på komponenter i system med någon sorts säkerhetsbetydelse, finns det inte någon direkt koppling mellan EMC-standardernas nivåer och det system med SIL-klassning som beskrivs i andra standarder (SIL = safety integrity level).

Man kan också se det från andra hållet, att tillgängligheten hos en utrustning eller ett system kan vara beroende av dess tålighet mot elektromagnetiska störningar. Det står alltmer klart att tillgängligheten och funktionsförmågan hos elektriska system påverkas av flera olika yttre faktorer, som exempelvis EMC.

Den nya standarden SS-EN 61000-1-2 behandlar dessa frågor och knyter därigenom ihop SIL-världen och EMC-världen. Den överensstämmer helt med den internationella standarden IEC 61000-1-2, som i sin tur bygger vidare på innehållet i en tidigare teknisk specifikation från IEC med samma nummer. Det är alltså inte någon helt ny text som nu fastställts som svensk standard.

I SS-EN 61000-1-2 kopplas EMC genomgående till fordringarna standarderna i serien SS-EN 61508 (IEC 61508). Standarden behandlar bland annat EMC-aspekter på olika nivåer i systemet och principer för verifiering och validering. Den innehåller särskilt ett avsnitt om provning och om val av provning med tanke på funktionskraven. Förutom gängse EMC-frågor, hur elektriska apparater påverkar varandra, tar standarden också upp elektrostatiska urladdningar (ESD) och tålighet mot kraftiga elektromagnetiska pulser (HEMP).

Se preview här på SS-EN 61000-1-2, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 1-2: Allmänt – Metodik för att uppnå funktionell säkerhet i elektriska och elektroniska system med avseende på elektromagnetiska fenomen. Genom funktionen preview kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

SS-EN 61000-1-2 hänvisar bl a till SS-EN 61000-6-7, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-7: Generella fordringar – Immunitetsfordringar på utrustning för säkerhetskritiska system i industrin. Se preview på SS-EN 61000-6-7 här.

För styr- och reglerutrustning finns sedan tidigare särskilda EMC-standarder. Se preview här på SS-EN 61326-3-1, Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål – EMC-fordringar – Del 3-1: Immunitetsfordringar på system av betydelse för säkerheten (säkerhetskritiska system) och på utrustning med säkerhetsfunktion – Allmänna tillämpningar i industri.

Se preview här på SS-EN IEC 61326-3-2, Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål – EMC-fordringar – Del 3-2: Immunitetsfordringar på system av betydelse för säkerheten (säkerhetskritiska system) och på utrustning med säkerhetsfunktion – Tillämpningar i industrin i specificerad elektromagnetisk miljö.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Så att du inte missar tillägg och uppdateringar? Läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström