2021-04-13 10:02Nyheter

Energieffektivisering i industriprocesser

null

Tillgången på el är knapp. Utsläppen ska hållas nere. System för styrning av energianvändningen kan bidra till en välkommen effektivisering. Därför behövs en grundläggande standardisering av funktioner och informationsflöden. Det arbetet startar nu.

 

 

Energianvändningen i industrianläggningar hänger nära samman med produktionen och kan se olika ut i olika sektorer. System för energistyrning har därför utformats för enskilda branscher eller företag. De har sedan vidareutvecklats efter gjorda erfarenheter, vilket ytterligare specialiserat lösningarna.

 

För att samordna energistyrningen, så att energin kan utnyttjas bättre inom eller mellan företag, behövs en standardisering av funktioner och informationsflöden. Störst möjlighet att sammanlänka olika system och processer blir det om man enas om en internationell standard.

 

Inom den internationella standardiseringen har man därför beslutat arbeta vidare på ett japanskt förslag att skriva en standard för ”industrial facility energy management system (FEMS) – functions and information flow”. Det föreslagna arbetet är tänkt att definiera klasser av FEMS, baserat på systemets förmåga och automationsgrad. Uppgiften om klass ska ge företagsledningen motiv och möjlighet till en stegvis övergång till högre klasser.

 

Den planerade standarden IEC 63376 ska specificera funktioner och informationsflöden hos FEMS och definiera generella funktioner. Det ska göra det möjligt att uppgradera traditionella system från att ge en visualisering av läget till en automatisk energihantering med en närmare koppling till andra ledningssystem. Projektet ska därför skissa informationsutbytet mellan FEMS och andra system, som MES (för integrering av processtyrning och affärssystem) och ERP (för resursplanering).

 

Förslaget bygger på en internationell teknisk rapport som finns tillgänglig som SEK TR 62837, Energy efficiency through automation systems. Det har en nära koppling till den internationella standarden för integrering av processtyrning och affärssystem (MES), som i Sverige fastställts som standardserien SS-EN 62264. Båda har tagits fram i samarbeten i TC 65 som arbetar med standarder för industriell processtyrning, inom ramen för den internationella standardiseringsorganisationen IEC. En god översikt över syfte och innehåll får man med ”preview” som man kan ladda hem från de länkade sidorna.

 

I IEC TC 65 deltar svenska industrier, myndigheter och högskolor genom gruppen SEK TK 65 Industriell processtyrning. Den är en del av SEK Svensk Elstandard, av regeringen utsedd till nationell standardiseringsorganisation – och fler är välkomna! IEC TC 65 och SEK TK 65 har en central position i det arbete som möjliggör den ”smarta” industrin. Bland aktuella projekt finns till exempel en standard för realtidsnät (TSN) och en revision av standarden för larmsystem och larmhantering i processindustrier. Bland kända resultat finns IEC 62443 om cybersäkerhet i industriella automationssystem, IEC 61508 och IEC 61511 för säkerhetskritiska system (”SIL-standarden”) och IEC 62832 för en referensmodell för den digitala fabriken. Alla är antagna som europeisk standard och fastställda som svensk standard, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström