2012-10-08 17:14Nyheter

Energikraven på elmotorer kan skärpas – nytt förslag på remiss

Energikraven på elmotorer kan skärpas – nytt förslag ute på remiss.

De olika energieffektivitetsklasserna, IE1, IE2 och IE3 föreslås få sällskap av en fjärde och strängare klass, IE4. Med de olika klasserna delas elmotorer in efter hur mycket av den tillförda strömmen som kommer till nytta i utfört arbete, dvs motorns verkningsgrad, eller energieffektivitet som det ofta kallas. Resten går förlorad i värme. Räknat över en motors livslängd står elförbrukningen för den ojämförligt största delen av utgiftena. För en motor på 11 kW som är i drift fyratusen timmar om året i femton år står kostnaden för inköp och underhåll för ungefär 2 procent av de sammanlagda kostnaderna – de resterande 98 % syns på elräkningen. Besparingspotentialen är alltså ganska stor. Eftersom elmotorer i industri och byggnader står för en stor del av elförbrukningen i världen, uppskattningar säger mellan 30 % och 40 % (!), finns det också miljömässiga och samhällsekonomiska vinster att göra på en övergång till effektivare elmotorer.

De tre IE-klasserna beskrivs i den internationella standarden IEC 60034-30, som sedan 2009 gäller som svensk standard med beteckningen SS-EN 60034-30. Den utökning med ännu en klass, IE4, som nämns i standarden är nu på gång och förslaget till en ny utgåva är ute på remiss till den 5 november 2012 och kan beställas från SEK Svensk Elstandard. Dokumentet heter 2/1679/CDV och den planerade standarden är tänkt att få beteckningen IEC 60034-30-1 (i Sverige SS-EN 60034-30-1). Det kan beställas här. Där finns också en lista med alla aktuella förslag till nya projekt inom IEC.

Standarden behandlar en- och trefas asynkronmotorer och permanentmagnetmotorer med en märkeffekt mellan 0,75 kW och 375 kW. En kommande del -30-2 ska behandla synkronmotorer och andra motorer för matning med varierande spänning och frekvens. Vissa typer av motorer omfattas inte, t ex likströmsmotorer och speciella motorer som är helt integrerade i en maskin, t ex i en pump.

Som exempel kan nämnas att den nya klassen IE4 för en tvåpolig 4 kW motor är tänkt att kräva en verkningsgrad på minst 90,0 % medan IE3 kräver 88,1 % och den lägsta klassen, IE1 nöjer sig med 83,1 %. Och i förslaget ställs i utsikt en framtida och ännu en hårdare klass, IE5.

Genom att delta i arbetet i en teknisk kommitté, i det här fallet kommittén SEK TK 2, Elektriska maskiner, kan man delta i och påverka arbetet inom IEC TC 2, Rotating Machinery. Bland övriga pågående arbeten märks specifikationer för renovering av motorer och en revision av metoden för bestämning av förluster och verkningsgrad utifrån provning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard