2014-04-10 14:54Nyheter

Energilager

null

Energilager, nytt område för standardisering under uppstart inom IEC.

I ett framtida, smartare elnät kommer det sannolikt att finnas större behov än idag av olika anläggningar för energilagring. Inte bara små installationer ute i nätet, t ex för att utjämna belastningar i spårvägsnät, är aktuella, utan också större anläggningar. För att ta fram standarder och riktlinjer för sådana energilager och deras anpassning till näten, har IEC, den internationella organisationen för standardisering på det elektrotekniska området där SEK Svensk Elstandard representerar Sverige och koordinerar svenska intressenters medverkan, inrättat en ny teknisk kommitté, IEC TC 120, Electrical energy storage systems (EES), med japanskt sekretariat.

De första förslagen till arbete med standarder inom området är nu ute för synpunkter bland IECs medlemsorganisationer, i Sverige SEK Svensk Elstandard. Förslagen finns listade hos elstandard.se där de också kan beställas. Det kanske intressantaste projektet gäller planering och installation av EES och har beteckningen 120/31/NP.

Förslaget syftar till en standard som ska ge vägledning vid planering och installation, och vara till nytta både för projektörer, systemintegratörer och för dem som genomför installation och idriftsättning. Huvudsyftet kan vara att underlätta införandet av förnybar elproduktion, men också andra egenskaper kan vara viktiga, t ex för att fungera som effektreserv eller för frekvensstabilisering.

En svensk spegelkommitté till IEC TC 120 håller på att inrättas inom SEK Svensk Elstandard och intresserade företag och institutioner är välkomna att ta kontakt, sek@elstandard.se eller 08-444 14 00.

IEC har tagit fram två ”white papers” som beskriver olika sätt att lagra energi och hur de kan användas i elnät.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström