2018-06-08 11:59Nyheter

Energimärkning

null

Den europeiska standardiseringen har tagit fram hjälp för marknadskontroll av hushållsprodukter.

För att underlätta för de myndigheter runt om i Europa som utför marknadskontroll enligt direktiven för energimärkning och ekodesign av hushållsapparater och liknande, finns det nu en gemensam vägledning. Den har tagits fram i europeiskt samarbete inom standardiseringsorganisationen CENELEC och finns tillgänglig i Sverige som SEK TR 50674, Guidelines for the verification of household appliances under energy labelling and eco design. Se preview och ta del av förord, inledning, innehållsförteckning och avsnittet som beskriver syftet med vägledningen.

För provning och mätning av energieffektivitet enligt EU-direktiv kan man använda europeiska standarder. Sådana är överenskomna och lika i 34 europeiska länder men fastställs och ges ut i varje land. I Sverige med beteckningen SS-EN. Exempel på sådana standarder är SS-EN 50242 för diskmaskiner, SS-EN 60350-1 och SS-EN 60350-2 för elspisar, SS-EN 60456 för tvättmaskiner och SS-EN 62552 för kylskåp. De har alla fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen och som arrangerar svenskt deltagande i internationella och europeiska standardiseringsprojekt på elområdet.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson