2015-09-25 14:30Nyheter

Energiprestanda för krafttransformatorer

null

Nya standarder anger energiprestanda för små, medelstora och stora transformatorer.

SEK Svensk Elstandard har fastställt två standarder rörande energiprestanda för krafttransformatorer; SS-EN 50629, Transformatorer – Energiprestanda för stora transformatorer (Um > 36kV eller Sr = 40 MVA) och SS-EN 50588-1, Transformatorer – Medelstora krafttransformatorer, inklusive distributionstransformatorer, för högst 36 kV systemspänning – Del 1 Allmänna fodringar. Standarderna har tagits fram för att möta EU-kommissionens krav på energieffektivitet för små, medelstora och stora krafttransformatorer; Kommissionens förordning 548/2014.

Kraven på energiprestanda gäller för nyproduktion av krafttransformatorer avsedda för gängse bruk och undantag finns för transformatorer med olikartade användningsområden, användningsfrekvens eller särskilda fysiska begränsningar.

Hur kraven på energiprestanda uppfylls är olika, beroende på transformatorns storlek med avseende på spänning och effekt. För medelstora transformatorer och distributionstransformatorer anges olika effektivitetsklasser för tomgångseffekten, där AAA0 är den med högst effektivitet följt av AA0 och A0, och för förlusteffekterna anges klasserna Ak, Bk och Ck. För stora krafttransformatorer beräknas istället ett värde, Peak Efficiency Index (PEI) , som också beaktar den reaktiva effekten och inte påverkas av olika märkvärden för olika kylmetoder.

Värdena för energiprestanda är baserade på en europeisk kartläggning över de transformatorer som är i bruk och det finns planer på att i nästa steg ta bort de lägsta klasserna för de mindre transformatorerna och höja minimivärdet för stora transformatorer. Kommissionens förordning och standarderna för energiprestanda anger värden som är de absolut lägsta värden för energiprestanda som kan användas. Standarderna hänvisar uttryckligt till användning av förlustvärdering för att få en optimalt dimensionerad transformator med ekonomiskt försvarbara förluster.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell