2022-10-07 08:06Nyheter

Energistyrning i industrin

luftledningar mot sommarhimmel

Industriautomation kan bidra till energieffektivisering och styrning av energianvändningen.

För att samordna energistyrningen så att energin kan utnyttjas bättre inom ett företag, eller mellan företag, behövs en standardisering av funktioner och informationsflöden och en gemensam beskrivning på systemnivå.

Behovsanpassad elförsörjning

Ett grundläggande ramverk för att använda IoT – Internet of Things – för behovsanpassad elförsörjning i industrier – demand response energy management – presenteras i den nya standarden SS-EN IEC 62872-2. Den ger en översikt över användningen av IoT för energistyrning baserad på energipriset. Den specificerar även ett IoT-baserat ramverk för energihantering och beskriver funktionerna som ingår och de nödvändiga informationsflödena mellan dem. Sedan visas också vilka krav som behöver ställas på kommunikationen och vilka IoT-protokoll som kan användas för olika OSI-skikt och för olika ändamål. En översikt över innehållet får man av de inledande sidorna som man kan se i en ”preview”.

Standarden har tagits fram i den tekniska kommittén IEC TC 65 som arbetar med globala standarder för industriell processtyrning, inom ramen för den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Svenska företag deltar genom motsvarande tekniska kommitté SEK TK 65 Industriell processstyrning inom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska standardiseringsorganisation och är medlem i IEC.

Framförallt bygger den nya standarden på ISO/IEC 30141 som lägger fast den arkitektur som används för olika IoT-tillämpningar, se preview på den här. Den bygger också vidare på den fristående, inledande tekniska specifikationen IEC TS 62872-1. Där behandlas gränssnittet mellan industrin och elnätet och den identifierar och kompletterar de standarder som behövs för att stödja planering, hantering och reglering av elöverföringen mellan nätet och industrianläggningen, se preview här.

Automationssystem

Det är uppenbart att teknik, metoder och system för industriell automation även kan används för energieffektivisering. En översikt finns i den tekniska rapporten SEK TR 62837, Energy efficiency through automation systems, som inte bara handlar om el. Den togs fram inom IEC och behandlar även KPI (key performance indicator) för energieffektivitet, referensvärden (baseline) och frågan om systemgränser. Se preview här.

Den internationella IoT-standarden ISO/IEC 30141 har tagits fram i ett samarbete där svenska intressenter deltar genom den tekniska kommittén SEK TK IoT – som bland annat arbetar med nästa utgåva. Övriga publikationer som nämnts kommer från IEC TC 65 och SEK TK 65, som har en central position i det arbete som möjliggör den ”smarta” industrin. Bland de projekt som man arbetar med finns nya och reviderade delar av standarden IEC 62264 för integrering av processtyrning och affärssystem (MES) och av IEC 62443 för cybersäkerhet i industri och teknisk infrastruktur. Bland färdiga resultat finns IEC 61499-1 om funktionsblock, ett ramverk för den digitala fabriken i IEC 62832-1 och IEC 62890 för livscykelhantering i system för industriell processtyrning och automation. Alla har antagits som europeisk standard. De har även fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som även gör det möjligt för svenska företag, högskolor och myndigheter att delta i arbetet i IEC, bidra med sina kunskaper och utbyta erfarenheter med kollegor från när och fjärran.

Vill du vara med och utforma morgondagen standarder? Anmäl dig till vår verksamhet! elstandard.se/deltagaranmalan/!Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
SEK Svensk Elstandard