2016-10-12 14:40Nyheter

​Fältbussar i säkerhetsrelaterade system - ny utgåva av standarden

null

Att använda fältbussar i styr- och reglersystem med betydelse för säkerheten, system med krav på funktionen enligt principerna i SS-EN 61508 (”SIL-standarden”), kräver vissa överväganden. Vilka, det beskrivs i standarden SS-EN 61784-3 som nu kommit en ny, uppdaterad utgåva.

Kraven att systemet ska upprätthålla sin funktion beskrivs och graderas i SS-EN 61508 och utvecklas för processindustri i SS-EN 61511 och för maskiner i SS-EN 62961, och det är dessa båda som den här standarden bygger på. För några olika typer av utrustning eller delsystem finns det särskilda standarder, som för drivsystem SS-EN 61800-5-2.

Särskilt intressant för systemkonstruktörer och beställare är kanske systemets förmåga att upprätthålla funktionen vid påverkan utifrån. Det är ett av ämnena för process-IT-säkerhetsstandarderna i serien IEC 62443 och det är också utgångspunkten för EMC-standarden SS-EN 61326-3-2. Hur installationen ser ut rent fysiskt har förstås också betydelse, anvisningar för det finns i SS-EN 61918, som ansluter till den mer kända och allmänna SS-EN 50173-serien för fastighetsnät.

En översikt över de internationella standarderna inom området finns här i figurer som hämtats ur inledningen till SS-EN 61784-3 (här).

Ladda hem preview här på de inledande avsnitten av SS-EN 61784-3, Industriell processtyrning – Profiler – Del 3: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Allmänna regler och profildefinitioner. Där beskrivs också hur den nya utgåvan skiljer sig från den förra från 2010.

SS-EN 61784-3 överensstämmer helt och hållet med den internationella standarden IEC 61784-3. Genom det europeiska samarbetet i CENELEC har den antagits som europisk standard i 33 länder, och har nu fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Standarden förklarar vissa allmänna principer för hur säkerhetsrelaterade meddelande överförs i distribuerade nät. Den kan tillämpas både för system för processtyrning och för tillverkningsautomation och maskinstyrning. I ett särskilt avsnitt beskrivs förhållandet till principerna i IEC 62443, som i olika delar behandlar frågor kring IT-säkerhet i industriella system.

SS-EN 61874-3 ingår i den omfattande fältbusstandarden som bl a i olika separata delar SS-EN 61874-3-X specificerar sedan dessa krav för olika typer av fältbussar.

Dessa standarder har tagits fram inom den tekniska kommittén TC 65, Industrial process measurement, control and automation, inom IEC, den internationella organistionen för standarder och andra tekniska regler för elområdet. Svenska experter från industri och universtet bidrar genom att vara med i den svenska spegelkommitén, SEK TK 65, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, och att delta i någon av de många arbetsgrupper som finns under IEC TC 65. Läs mer här.

Bland andra standarder från IEC TC 65 märks SS-EN 62682 om larmsystem och larmhantering i system för industriell processtyrning och den nämnda SS-EN 61918 om installation av industriella datanät.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson